Ευκαιρίες απασχόλησης στον ΟΑΕΔ

2 Σεπτεμβρίου 201322:21

Ήδη έχει δημοσιευθεί σε ΦΕΚ η Κοινή Υπουργική Απόφαση που καθορίζει την πρόσληψη 2.200 άνεργων πτυχιούχων έως 35 ετών σε ιδιωτικές επιχειρήσεις και γενικά σε εργοδότες του ιδιωτικού τομέα με εξαρτημένη εργασία πλήρους απασχόλησης.

Προϋποθέσεις

Πρόκειται για ανέργους έως 35 ετών που είναι πτυχιούχοι σχολών της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων πανεπιστημιακού ή τεχνολογικού τομέα).

Στο πρόγραμμα μπορούν να συμμετάσχουν και οι πτυχιούχοι σχολών της αλλοδαπής που διαθέτουν βεβαίωση ισοτιμίας και αντιστοιχίας, όπου απαιτείται, από τον ΔΟΑΤΑΠ και οι πτυχιούχοι χωρών της Ευρωπαϊκής Ενωσης που κατέχουν βεβαίωση ισοτιμίας και αντιστοιχίας, όπου απαιτείται, από τον ΔΟΑΤΑΠ στην περίπτωση που δεν υπάρχει άδεια άσκησης επαγγέλματος από τη χώρα προέλευσης του πτυχίου ή βεβαίωση αναγνώρισης των επαγγελματικών προσόντων στην περίπτωση που υπάρχει άδεια άσκησης επαγγέλματος από τη χώρα προέλευσης του πτυχίου, σύμφωνα με το ΠΑ 38 2010 (ΦΕΚ 78 A’).

Παράλληλα οι ενδιαφερόμενοι πτυχιούχοι πρέπει να έχουν την ιδιότητα του ανέργου και να διαθέτουν δελτίο ανεργίας σε ισχύ ή βεβαίωση συμμετοχής στο πρόγραμμα (από την αρμόδια υπηρεσία του ΟΑΕΔ) που θα προκύπτει από το ειδικό μητρώο για τις ανάγκες του προγράμματος και θα αφορά τους πτυχιούχους οι οποίοι ασφαλίζονται σε οικεία ασφαλιστικά ταμεία πλην ΙΚΑ ΕΤΑΜ και να είναι κάτοχοι άδειας άσκησης επαγγέλματος όπου απαιτείται (γιατροί, δικηγόροι, μηχανικοί, φαρμακοποιοί κ.λπ.).

Επίσης, πρέπει να είναι έλληνες πολίτες ή πολίτες άλλου κράτους μέλους της EE ή να είναι ομογενείς που έχουν δικαίωμα διαμονής και απασχόλησης στη χώρα μας.

Επισημαίνεται ότι οι άνεργοι δεν υποβάλλουν αίτηση αλλά υποδεικνύονται με συστατικό σημείωμα από την αρμόδια υπηρεσία (ΚΠΑ2) όπου είναι εγγεγραμμένοι στις επιχειρήσεις που έχουν λάβει εγκριτική απόφαση, σύμφωνα με τις ζητούμενες ειδικότητες από τις επιχειρήσεις καθώς και τις επιλογές των ανέργων που έχουν καταγραφεί στα Ατομικά Σχέδια Δράσης κατά τη διαδικασία της εξατομικευμένης προσέγγισης.

Η επιδότηση

Κάθε πτυχιούχος που υπάγεται στο πρόγραμμα επιχορηγείται από την ημερομηνία πρόσληψής του. Το ποσό ορίζεται σύμφωνα με την ηλικία του ωφελούμενου ανέργου και δεν τροποποιείται καθ’ όλη τη διάρκεια του προγράμματος. Ειδικότερα, η επιχορήγηση για κάθε ημέρα πλήρους απασχόλησης για τους ωφελούμενους ανέργους (μισθωτοί και ημερομίσθιοι) ηλικίας έως 24 ετών που θα προσληφθούν στο πλαίσιο του προγράμματος ανέρχεται στο ποσό των 20 ευρώ την ημέρα και όχι πέραν των 25 ημερών τον μήνα (ημέρες ασφάλισης). Η επιχορήγηση για κάθε ημέρα πλήρους απασχόλησης για τους ωφελούμενους ανέργους ηλικίας (μισθωτοί και ημερομίσθιοι) άνω των 24 ετών που θα προσληφθούν στο πλαίσιο του προγράμματος ανέρχεται στο ποσό των 25 ευρώ την ημέρα και όχι πέραν των 25 ημερών τον μήνα (ημέρες ασφάλισης).

Το ποσό επιχορήγησης καλύπτει μέρος του μισθολογικού και μη μισθολογικού κόστους.

Η συνολική διάρκεια του προγράμματος ορίζεται στους 27 μήνες, από τους οποίους οι 24 αφορούν επιχορήγηση και οι υπόλοιποι τρεις μήνες δέσμευση του εργοδότη.

(Τα Νέα)

Αρθρογράφος

mm
Τμήμα Ειδήσεων Hellas Press Media
Η Hellas Press Media είναι το πρώτο ενημερωτικό Δίκτυο που δημιουργήθηκε στην Ελλάδα. Αν θέλετε να ενταχθείτε στο Δίκτυο επικοινωνήστε στο info@hellaspressmedia.gr