80 Σημαιοφόροι στο Λιμενικό

22 Αυγούστου 201310:00

Προκήρυξη για την πρόσληψη 80 Δόκιμων Σημαιοφόρων Λ.Σ. (ανδρών γυναικών) ανακοίνωσε το Λιμενικό Σώμα Ελληνική Ακτοφυλακή.

Η πλήρωση των παραπάνω θέσεων θα γίνει ως εξής:

α. Ποσοστό εξήντα τοις εκατό (60%) του συνολικού αριθμού, δηλαδή σαράντα οκτώ (48) θέσεις, από πτυχιούχους Σχολών και Τμημάτων Πανεπιστημίων Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (ΑΕΙ) του πανεπιστημιακού τομέα της ημεδαπής ή κατόχους του ομώνυμου πτυχίου Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (ΕΑΠ) ΑΕΙ ή ισότιμου και αντίστοιχου τίτλου σπουδών της ημεδαπής ή αλλοδαπής,

β. Ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%) του συνολικού αριθμού, δηλαδή δέκα έξι (16) θέσεις, οπό διπλωματούχους Πλοιάρχους ή Μηχανικούς ηροελευ σης Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού (ΑΕΝ) ή Ανωτέρων Δημοσίων Σχολών Εμπορικού Ναυτικού (ΑΔΣΕΝ) που κατανέμονται ειδικότερα σε εννέα (09) θέσεις Πλοιάρχων και επτά (07) θέσεις Μηχανικών

γ. Ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%) του συνολικού αριθμού, δηλαδή δεκαέξι (16) θέσεις, από πτυχιούχους Σχολών και Τμημάτων Πολυτεχνείων Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (ΑΕΙ) του πανεπιστημιακού τομέα της ημεδαπής ή ισότιμου και αντίστοιχου τίελου σπουδών της ημεδαπής ή αλλοδαπής.

Δικαιολογητικά

Για τη συμμετοχή των υποψηφίων στο διαγωνισμό υποβάλλονται τα εξής δικαιολογητικά: Αίτηση συμμετοχής Υπεύθυνη Δήλωση, 2 πρόσφατες έγχρωμες φωτογραφίες τύπου διαβατηρίου (ειδικά για τους προερχομένους από το Σώμα, με στολή), επικυρωμένο φωτοαντίγραφο του αστυνομικού δελτίου ταυτότητας (ή της στρατιωτικής τους ταυ τότητας προκειμένου αποκλειστικά και μόνο για στρατεύσιμους ή του δελτίου υπηρεσιακής ταυτότητας αποκλειστικά και μόνο για τους εν ενεργεία μόνιμους Ανθυπασπιστές Λ.Σ. Υπαξιωματικούς Λ.Σ. ΕΛ.ΑΚΤ. και Λιμενοφύλακες), Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 όπως ισχύει, στην oποία να δηλώνεται ότι o υποψήφιος έχει όλα τα νόμιμα προσόντα προϋποθέσεις συμμετοχής στο διαγωνισμό, όπως αυτά αναφέρονται στη σχετική Υπουργική Απόφαση και στην παρούσα, και ότι τα αναγραφόμενα στοιχεία που δηλώνονται στην αίτησή του είναι αληθή.

Υποβολή αιτήσεων

Όσοι/ες έχουν τα παραπάνω προσόντα και επιθυμούν να πάρουν μέρος στο διαγωνισμό κατάταξης Δοκίμων Σημαιοφόρων Λ.Σ., υποβάλλουν αίτηση με επισυναπτόμενα δικαιολογητικά, αυτοπροσώπως (ή με νομίμως εξουσιοδοτημένο προς τούτο άτομο), κατά τις εργάσιμες ημέρες και από ώρα 08:00 έως 14:00, ή ταχυδρομικώς με συστημένη αλληλογραφία, απευθείας σε Επιτροπή Παραλαβής Ελέγχου Δικαιολογητικών, που ορίζεται με απόφαση του αρχηγού Λ.Σ. ΕΛ.ΑΚΤ. και έχει ως έδρα τη Σχολή Λιμενοφυλάκων στον Πειραιά μέχρι και τις 6/9/2013, ημέρα Παρασκευή, στην ακόλουθη διεύθυνση: Διαγωνισμός Κατάταξης Δόκιμων Σημαιοφόρων Λ.Σ. έτους 2013. Επιτροπή Παραλαβής Ελέγχου Δικαιολογητικών Σχολή Λιμενοφυλάκων, τέρμα Οικονόμου και Ξανθοοπουλίδου, Χατζηκυριάκειο, Πειραιάς, Τ.Κ. 18510.

Πηγή : dimosio.gr

Αρθρογράφος

mm
Τμήμα Ειδήσεων Hellas Press Media
Η Hellas Press Media είναι το πρώτο ενημερωτικό Δίκτυο που δημιουργήθηκε στην Ελλάδα. Αν θέλετε να ενταχθείτε στο Δίκτυο επικοινωνήστε στο info@hellaspressmedia.gr