263 ειδικευόμενοι ιατροί στο ΕΣΥ

6 Αυγούστου 201011:48

esy_proslhpseisΣτην πρόσληψη 263 ειδικευόμενων ιατρών αναμένεται να προχωρήσουν τα Νοσηλευτικά Ιδρύματα της χώρας.

Η σχετική απόφαση που υπογράφουν η υπουργός Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Μ. Ξενογιαννακοπούλου και ο υφυπουργός Οικονομικών Φ. Σαχινίδης και η οποία αφορά την πρόσληψη 193 ειδικευόμενων ιατρών, δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ και τις επόμενες ημέρες τα Νοσηλευτικά Ιδρύματα της χώρας θα μπορούν να προχωρούν στην έκδοση των προκηρύξεων για την πρόσληψη του εν λόγω προσωπικού.

Αξίζει πάντως να σημειωθεί ότι το πράσινο φως για την πρόσληψη επιπλέον 70 ειδικευόμενων ιατρών άναψε η αρμόδια τριμελής επιτροπή του υπουργείου Εσωτερικών.

Η εγκριτική απόφαση της προκήρυξης των θέσεων έχει αποσταλεί στα νοσοκομεία και τα Κέντρα Υγείας της χώρας προκειμένου να αρχίσουν οι διαδικασίες πρόσληψης από τους εν λόγω φορείς.

Οι προσλήψεις θα γίνουν σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν. 3754/2009, σύμφωνα με το π.δ.

76/2005, σε συνδυασμό με το άρθρο 19 παρ. 8 περ. στ΄ του Ν. 3106/2003.

Για τις θέσεις που θα προκηρυχθούν οι υποψήφιοι θα πρέπει να πληρούν τις εξής προϋποθέσεις:

Να έχουν την ελληνική ιθαγένεια ή ιθαγένεια κράτους-μέλους της Ε.Ε. εφόσον γνωρίζουν την ελληνική γλώσσα.

Να διαθέτουν άδεια άσκησης ιατρικού επαγγέλματος.

Να κατέχουν τίτλο αντίστοιχης με τη θέση ιατρικής ειδικότητας που προκηρύσσεται.

Για τους ιατρούς που υποβάλλουν δικαιολογητικά για τις θέσεις που προκηρύσσονται δεν ισχύει ο περιορισμός του ορίου ηλικίας του άρθρου 26 του Ν. 1397/1983, μετά την επαναφορά του με το άρθρο 34 του Ν. 2519/1997.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει με την έκδοση της σχετικής προκήρυξης να υποβάλουν τα εξής δικαιολογητικά:

Αίτηση-δήλωση σε ειδικό έντυπο που χορηγείται στους ενδιαφερομένους από το Τμήμα Γραμματείας του Νοσοκομείου, για τις συγκεκριμένες θέσεις κατά ειδικότητα και βαθμό, συμπληρωμένη με ακρίβεια και σε όλα τα στοιχεία που περιλαμβάνει. Οι υπηρετούντες ιατροί στο ΕΣΥ δεν μπορούν να διεκδικήσουν άλλη θέση στο ΕΣΥ, εκτός και να παραιτηθούν μέχρι τη λήξη της εκάστοτε προκήρυξης.

Αντίγραφο πτυχίου. Αντίγραφο απόφασης άδειας άσκησης ιατρικού επαγγέλματος.

Αντίγραφο απόφασης χορήγησης τίτλου ιατρικής ειδικότητας.

Βεβαίωση του οικείου ιατρικού συλλόγου όπου να φαίνεται: α) ο συνολικός χρόνος άσκησης του ιατρικού επαγγέλματος και β) η ασκούμενη ειδικότητα και ο συνολικός χρόνος άσκησής της.

Πιστοποιητικό γέννησης. Βιογραφικό σημείωμα το οποίο θα συντάσσεται από τους υποψηφίους και στο οποίο πρέπει να αναφέρονται περιληπτικά τα προσόντα τους και συγκεκριμένα για θέσεις επιμελητών Β΄: η κλινική εμπειρία τους, το επιστημονικό έργο τους και η επιστημονική δραστηριότητά τους, η προϋπηρεσία τους στο ΕΣΥ. Για την απόδειξη των ουσιαστικών προσόντων που αναφέρονται στο βιογραφικό σημείωμα απαιτείται η υποβολή από τους ενδιαφερομένους επισήμων πιστοποιητικών ή βεβαιώσεων. Πιστοποιητικά από ξένη χώρα υποβάλλονται από τον υποψήφιο κυρωμένα από την οικεία προξενική αρχή της Ελλάδας και επίσημα μεταφρασμένα.

Βεβαίωση εκπλήρωσης υπηρεσίας υπαίθρου ή της νόμιμης απαλλαγής τους. Εξαιρούνται οι υποψήφιοι που υποβάλλουν αιτήσεις για Νομαρχιακά Γενικά Νοσοκομεία, Κέντρα Υγείας και Πολυδύναμα Ιατρεία.

Υπεύθυνη δήλωση του υποψήφιου για διορισμού ιατρού στην οποία θα αναφέρονται: Οτι δεν έχει αρνηθεί διορισμό σε θέση του κλάδου ιατρών ΕΣΥ ή ότι έχουν συμπληρωθεί 2 χρόνια από την παρέλευση της προθεσμίας ανάληψης υπηρεσίας. Οτι δεν έχει παραιτηθεί από θέση κλάδου ιατρών ΕΣΥ πριν από τη συμπλήρωση ενός χρόνου από τον διορισμό του ή σε αντίθετη περίπτωση ότι έχουν συμπληρωθεί δύο χρόνια από την ημερομηνία παραίτησής του. Οτι δεν υπηρετεί στο ΕΣΥ.

Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά υποβάλλονται στη Γραμματεία των Νοσοκομείων ή των Κέντρων Υγείας που προκηρύσσουν τις θέσεις.

Αρθρογράφος

mm
Τμήμα Ειδήσεων Hellas Press Media
Η Hellas Press Media είναι το πρώτο ενημερωτικό Δίκτυο που δημιουργήθηκε στην Ελλάδα. Αν θέλετε να ενταχθείτε στο Δίκτυο επικοινωνήστε στο info@hellaspressmedia.gr