Αλλαγές στις άδειες του προσωπικού του Λιμενικού Σώματος

31 Οκτωβρίου 201017:34

ContentSegment_Αλλαγές στο καθεστώς αδειών του προσωπικού του Λιμενικού Σώματος επέρχονται με προεδρικό διάταγμα που δημοσιεύθηκε στις 27 του μήνα στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ Α’ αρ. 183/22.10.2010).

* Ακολουθεί το πλήρες κείμενο του προεδρικού διατάγματος.

 

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 106
Τροποποίηση του π.δ. 138/2001 (ΦΕΚ Α΄ 120) «Άδειες του προσωπικού του Λιμενικού Σώματος».

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 122 του «Κώδικα του προσωπικού Λιμενικού Σώματος», που κυρώθηκε με τον ν. 3079/2002 (ΦΕΚ Α΄ 311).
β) Του άρθρου 1, παράγραφος 1, περίπτωση β΄, υποπερίπτωση αα΄ του π.δ. 96/2010 «Σύσταση Υπουργείου Θαλασσίων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας, καθορισμός των αρμοδιοτήτων του και ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων» (ΦΕΚ Α΄ 170).
γ) Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ Α΄ 98).
2. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.
3. Την αριθ. 211/2010 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, ύστερα από πρόταση του Υπουργού Θαλασσίων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Η παράγραφος 1 του άρθρου 1 του π.δ. 138/2001 (ΦΕΚ Α΄ 120) «Άδειες του προσωπικού του Λιμενικού Σώματος», όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 1 του π.δ. 308/2003 (ΦΕΚ Α΄ 260), αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«Άρθρο 1
Άδειες απουσίας γενικά
1) Στο προσωπικό του Λιμενικού Σώματος χορηγούνται οι εξής άδειες:
α) Άδεια κανονική για την ημεδαπή ή αλλοδαπή.
β) Προφορική άδεια και Βραχεία άδεια για την ημεδαπή.
γ) Εκπαιδευτική άδεια για την ημεδαπή ή αλλοδαπή.
δ) Άδεια μακράς διαρκείας για την αλλοδαπή.
ε) Σχολική άδεια των δοκίμων των Σχολών του Λιμενικού Σώματος.
στ) Ειδική άδεια εξετάσεων.
ζ) Άδεια χειριστών – τεχνικών ηλεκτρονικών συσκευών.
η) Άδεια απουσίας για αθλητές, προπονητές και διαιτητές που είναι βαθμοφόροι ή Αξιωματικοί Λ.Σ.
θ) Ειδική άδεια στο προσωπικό που έχει παιδιά ή σύζυγο με πνευματική, ψυχική ή σωματική αναπηρία 67% και άνω ή έχει παιδιά που πάσχουν από ειδικά νοσήματα.
ι) Άδεια κύησης – λοχείας, άδεια ανατροφής τέκνου και γονική άδεια.
ια) Άδεια μετεκπαιδευομένων.
ιβ) Άδεια αναρρωτική για την ημεδαπή ή αλλοδαπή.
ιγ) Ειδική άδεια αιμοδοσίας.
ιδ) Άδεια για παράσταση ενώπιον δικαστηρίων.
ιε) Άδειες διευκολύνσεων λόγω τέλεσης γάμου, γέννησης τέκνου και θανάτου συγγενούς».

Άρθρο 2
Το άρθρο 12 του π.δ. 138/2001 (ΦΕΚ Α΄ 120) «Άδειες του προσωπικού του Λιμενικού Σώματος» αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«Άρθρο 12
Άδεια κύησης − λοχείας, άδεια ανατροφής τέκνου, γονική άδεια, άδειες διευκολύνσεων λόγω τέλεσης γάμου, γέννησης τέκνου και θανάτου συγγενούς.
1) Το θήλυ προσωπικό του Λιμενικού Σώματος που κυοφορεί, μετά από βεβαίωση της αρμόδιας Υγειονομικής Επιτροπής έχει δικαίωμα να επιλέξει στον τέταρτο μήνα κυήσεως, με υπεύθυνη δήλωσή του:
α) Να λάβει πεντάμηνη άδεια κύησης − λοχείας με αποδοχές. Ειδικότερα να απέχει από την Υπηρεσία του δύο (02) μήνες πριν τον τοκετό (άδεια κύησης) και τρεις (03) μήνες μετά τον τοκετό (άδεια λοχείας), εφόσον το νεογέννητο ζει. Όταν ο τοκετός πραγματοποιείται σε χρόνο μεταγενέστερο από αυτόν που είχε πιθανολογηθεί αρχικά, η άδεια που είχε χορηγηθεί, παρατείνεται μέχρι την πραγματική ημερομηνία του τοκετού, χωρίς αυτή η παράταση να συνεπάγεται αντίστοιχη μείωση του χρόνου αδείας που χορηγείται μετά τον τοκετό.
Όταν ο τοκετός πραγματοποιηθεί σε χρόνο προγενέστερο από αυτόν που είχε αρχικά πιθανολογηθεί, το υπόλοιπο της άδειας χορηγείται μετά τον τοκετό, ώστε να εξασφαλιστεί συνολικός χρόνος άδειας πέντε (05) μηνών.
β) Να λάβει πεντάμηνη άδεια κύησης απέχοντας από την Υπηρεσία του από τον πέμπτο μήνα της κυήσεως.
γ) Οι άδειες κύησης των εδαφίων (α) και (β) παρατείνονται αυτοδικαίως για τριάντα (30) ημέρες μετά τον τοκετό, αν το νεογέννητο δεν ζει.
2) Στο προσωπικό του Λιμενικού Σώματος που χορηγείται η άδεια κύησης − λοχείας του εδαφίου (α) της προηγούμενης παραγράφου, μειώνεται ο χρόνος εργασίας κατά δύο (02) ώρες ημερησίως, εφόσον έχει τέκνα ηλικίας έως δύο (02) ετών και κατά μία (01) ώρα, εφόσον έχει τέκνα ηλικίας από δύο (02) έως τεσσάρων (04) ετών.
3) Στο προσωπικό του Λιμενικού Σώματος που λαμβάνει την άδεια του εδαφίου (β) της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, μετά το πέρας της άδειας αυτής, χορηγείται άδεια ανατροφής τέκνου με αποδοχές, διάρκειας εννέα (09) μηνών. Η άδεια ανατροφής τέκνου λαμβάνεται άπαξ και συνεχόμενη και εξαντλείται μέχρι το τέκνο να συμπληρώσει τέσσερα (04) έτη ζωής.
4) α) Οι διευκολύνσεις των παραγράφων (2) και (3) του παρόντος άρθρου παρέχονται στο άρρεν και θήλυ προσωπικό του Λιμενικού Σώματος εφόσον ο σύζυγος ή η σύζυγος εργάζεται στο δημόσιο τομέα και με κοινή δήλωση που κατατίθεται στις Υπηρεσίες τους, επιλέγεται η διευκόλυνση του μειωμένου ωραρίου ή της άδειας ανατροφής και ποιος από τους δύο θα κάνει χρήση αυτής, εκτός αν με την κοινή τους δήλωση καθορισθούν χρονικά διαστήματα που ο καθένας θα κάνει χρήση, αλλά πάντοτε διαδοχικώς και μέσα στα χρονικά όρια εντός των οποίων παρέχονται οι εν λόγω διευκολύνσεις. Εφόσον και οι δύο γονείς υπηρετούν στο Λιμενικό Σώμα, με αναφορά τους καθορίζεται ποιος από τους δύο θα κάνει χρήση της διευκόλυνσης, εκτός αν με την αναφορά τους καθορισθούν χρονικά διαστήματα που ο καθένας θα κάνει χρήση, αλλά πάντοτε διαδοχικώς και μέσα στα χρονικά όρια εντός των οποίων παρέχονται οι εν λόγω διευκολύνσεις.
β) Οι διευκολύνσεις των παραγράφων (2) και (3) του παρόντος άρθρου παρέχονται στο άρρεν και θήλυ προσωπικό του Λιμενικού Σώματος ολικώς ή κατά το μέρος που ο σύζυγος ή η σύζυγος, εφόσον εργάζεται στον ιδιωτικό τομέα και δικαιούται όμοιων ολικώς ή μερικώς διευκολύνσεων, δεν κάνει χρήση ή κάνει μερική χρήση των δικών της ή των δικών του δικαιωμάτων, αλλά πάντοτε διαδοχικά και μέσα στα χρονικά όρια εντός των οποίων παρέχονται οι εν λόγω διευκολύνσεις και με την προϋπόθεση προσκόμισης σχετικής βεβαίωσης του αρμόδιου φορέα του ιδιωτικού τομέα.
γ) Το άρρεν προσωπικό του Λιμενικού Σώματος δεν δικαιούται να κάνει χρήση των διευκολύνσεων των παραγράφων (2) και (3) του παρόντος άρθρου αν η σύζυγος δεν εργάζεται ή δεν ασκεί οποιοδήποτε επάγγελμα, εκτός αν λόγω σοβαρής πάθησης ή βλάβης κριθεί ανίκανη να αντιμετωπίσει τις ανάγκες ανατροφής του παιδιού, σύμφωνα με βεβαίωση της Υγειονομικής Επιτροπής στην οποία υπάγεται η σύζυγος του Αξιωματικού ή βαθμοφόρου του Λιμενικού Σώματος.
δ) Σε περίπτωση διάστασης, διαζυγίου, χηρείας ή γέννησης τέκνου χωρίς γάμο των γονέων του, οι διευκολύνσεις των παραγράφων (2) και (3) του παρόντος άρθρου παρέχονται στο γονέα Αξιωματικό ή βαθμοφόρο του Λιμενικού Σώματος εφόσον ασκεί την επιμέλεια.
5) Στο προσωπικό Λιμενικού Σώματος που υιοθετεί τέκνο χορηγείται άδεια με πλήρεις αποδοχές διάρκειας τριών (03) μηνών εντός του πρώτου εξαμήνου μετά την περαίωση της διαδικασίας υιοθεσίας, εφόσον το υιοθετημένο τέκνο είναι ηλικίας έως έξι (06) ετών.
6) Στο προσωπικό του Λιμενικού Σώματος που έχει τέκνα τα οποία παρακολουθούν μαθήματα πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, παρέχεται ειδική άδεια απουσίας με αποδοχές τεσσάρων (04) ημερών στη διάρκεια του ημερολογιακού έτους για να επισκέπτεται το σχολείο των παιδιών του, με σκοπό την παρακολούθηση της σχολικής τους επίδοσης.
7) Στο προσωπικό του Λιμενικού Σώματος χορηγείται άδεια με αποδοχές διάρκειας δέκα (10) ημερών σε περίπτωση γάμου του και τριών (03) ημερών σε περίπτωση θανάτου συζύγου ή και συγγενούς του έως και β΄ βαθμού.
Στο άρρεν προσωπικό του Λιμενικού Σώματος χορηγείται άδεια με αποδοχές διάρκειας πέντε (05) ημερών σε περίπτωση γέννησης τέκνου του. Η χορήγηση των αδειών της παρούσας παραγράφου εγκρίνεται από το αρμόδιο όργανο το οποίο εγκρίνει αντίστοιχα τη χορήγηση της κανονικής άδειας. Το δικαίωμα υποβολής του αιτήματος λήψης των αναφερομένων στην παρούσα παράγραφο αδειών, εξαλείφεται εφόσον παρέλθει άπρακτο χρονικό διάστημα δεκαπέντε (15) ημερών από το γεγονός του γάμου ή γέννησης ή θανάτου κατά περίπτωση.».

Άρθρο 3
Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Στον Υπουργό Θαλασσίων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας αναθέτουμε την δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

Αθήνα, 14 Οκτωβρίου 2010

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ, ΝΗΣΩΝ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΙΑΜΑΝΤΙΔΗΣ”

 

Αρθρογράφος

mm
Τμήμα Ειδήσεων Hellas Press Media
Η Hellas Press Media είναι το πρώτο ενημερωτικό Δίκτυο που δημιουργήθηκε στην Ελλάδα. Αν θέλετε να ενταχθείτε στο Δίκτυο επικοινωνήστε στο info@hellaspressmedia.gr