IMGP5443

Τεχνικές συναντήσεις στην Περιφέρεια ΑΜ-Θ για το Jessica

13 Μαΐου 201113:03

IMGP5443Η Κοινοτική πρωτοβουλία JESSICA αποτελεί ένα νέο χρηματοδοτικό εργαλείο, έναν μηχανισμό που υλοποιείται στην Ελλάδα σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) και το Υπουργείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας

για την αξιοποίηση των πόρων των διαρθρωτικών ταμείων (ΕΣΠΑ) και ιδιωτικών κεφαλαίων με σκοπό την προώθηση βιώσιμων επενδύσεων και την ενίσχυση της ανάπτυξης στις αστικές περιοχές. Αντικείμενο της πρωτοβουλίας είναι η πραγματοποίηση επενδύσεων, υπό την μορφή επιστρεπτέων χρηματοδοτήσεων (δανείωv, εγγυήσεων, συμμετοχών κ.λ.π), σε έργα που εντάσσονται στο πλαίσιο ενός ολοκληρωμένου σχεδίου για την προαγωγή βιώσιμης αστικής ανάπτυξης.

Στο παραπάνω πλαίσιο η  Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης και η Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή  μαζί με τους  Τεχνικούς  Συμβούλους  για την υποστήριξη του προγράμματος JESSICA, προκειμένου να διερευνήσουν την εφαρμογή του προγράμματος και με αφορμή την επικείμενη σύσταση του Ταμείου Αστικής Ανάπτυξης στην Περιφέρειά μας  παρευρέθηκαν σε τεχνικές συναντήσεις με τους Αντιπεριφερειάρχες, τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, τους Οργανισμούς λιμένων Αλεξ/πολης και Καβάλας, την ΔΙΑΜΑΘ Α.Ε., την Κτηματική  Εταιρία του Δημοσίου (ΚΕΔ), Περιφερειακό  Ταμείο, Αναπτυξιακές Εταιρίες και λοιπούς φορείς της Περιφέρειας.

Κατά την διάρκεια των τεχνικών συναντήσεων  πραγματοποιήθηκε  ενημέρωση για το πρόγραμμα JESSICA και για τις τελευταίες εξελίξεις τόσο στην Ελλάδα όσο και τις λοιπές χώρες – μέλη της Κοινότητας και ακολούθησε  ένας γόνιμος διαλόγος για το είδος των έργων που είναι επιλέξιμα αλλά και την ωριμότητα των έργων που σε πρώτη φάση προτάθηκαν από τους  φορείς.

Η συνεργασία θα συνεχιστεί σε κατά τόπους συναντήσεις με τους φορείς ώστε σταδιακά να προχωρούμε στην προετοιμασία των έργων και οι φορείς να καταστούν έτοιμοι να υποβάλλουν τα έργα αυτά προς χρηματοδότηση όταν θα προκύψει το Ταμείο Αστικής Ανάπτυξης μετά από διαγωνιστική διαδικασία από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων που είναι σε εξέλιξη.

 

Σκοπιμότητα και  οφέλη από τη χρήση της JESSICA

 • Ανακύκλωση των πόρων – όλες οι επιστροφές και τα έσοδα που γεννά  η επένδυση μπορούν είτε να παρακρατούνται από το ταμείο αστικής Ανάπτυξης (ΤΑΑ) είτε  να επιστρέφονται στις Διαχειριστικές Αρχές για επανεπένδυση σε νέα σχέδια αναζωογόνησης αστικών περιοχών.
 • Μόχλευση- προσέλκυση της συμμετοχής του ιδιωτικού τομέα και των ιδιωτικών κεφαλαίων
 • Ευελιξία- ευέλικτη προσέγγιση, οι πόροι του JESSICA μπορούν να χρησιμοποιούνται για επενδύσεις υπό μορφή ιδίων κεφαλαίων, δανείων ή εγγυήσεων
 • Τεχνογνωσία και Δημιουργικότητα- αξιοποίηση της εμπειρίας του τραπεζικού συστήματος και του ιδιωτικού τομέα.

 

Ενδεικτικά έργα JESSICA

 • Αναζωογόνηση συγκεκριμένης περιοχής
 • Προσέγγιση έργων θεματικού χαρακτήρα
 • Εγκαταλελειμμένες περιοχές ή κτίρια και επαναξιοποίησή τους
 • Αστικές Υποδομές (χώροι στάθμευσης και πρασίνου)
 • Αποκατάσταση «ιστορικών» κτιρίων, δημιουργία χώρων αναψυχής και πολλαπλών χρήσεων
 • Ξενοδοχεία  χώροι αναψυχής,  ειδικά κέντρα
 • Χώροι γραφείων, εμπορικά καταστήματα, εμπορικά κέντρα
 • Δράσεις ενεργειακής αποδοτικότητας

 

 

Πως διοχετεύονται οι πόροι της JESSICA

 • Ταμείο Κεφαλαίου JESSICA: Συστήθηκε στο πλαίσιο της Τράπεζας Ευρωπαϊκών Επενδύσεων σύμφωνα με το άρθρο 24 του ν. 3614/2007 όπως τροποποιήθηκε με τον ν. 3840/2010  και ισχύει και με την ΚΥΑ 35996/ΕΥΣ 5362. Το ταμείο μπορεί να επενδύει σε περισσότερα από ένα Ταμεία Αστικής Ανάπτυξης μέσω διαγωνιστικής διαδικασίας. Το ταμείο διαθέτει σήμερα το ποσό των 258εκ € από τα Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα και το ΥΠΕΚΑ.
 • Επενδυτικό Συμβούλιο: για τον καθορισμό της επενδυτικής στρατηγικής και τον συντονισμό της εφαρμογής της πρωτοβουλίας JESSICA. Αποτελείται από πέντε(5) τακτικά μέλη : 

ü  Γενικός Γραμματέας Επενδύσεων και Ανάπτυξης ( πρόεδρος)

ü  Ειδικός Γραμματέας ΣΔΙΤ

ü  Γενικός Γραμματέας Χωροταξίας και αστικής Ανάπλασης

ü  Εκπρόσωπος της ΚΕΔΚΕ

ü  Ειδικός Σύμβουλος του  Υπουργείου Περιφ. Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας,  ειδικός σύμβουλος JESSICA

ü  O Γενικός Γραμματέας της Περιφέρειας της οποίας θέματα συζητούνται στο συμβούλιο

 

Αρμοδιότητες του Επενδυτικού συμβουλίου

 • Εγκρίνει κάθε τροποποίηση ή αναθεώρηση της Επενδυτικής στρατηγικής και προγραμματισμού, μετά από σχετική πρόταση της ΕΤΕπ
 • Εγκρίνει κάθε Επιχειρησιακό Σχέδιο ή τυχόν τροποποιήσεις μετά από πρόταση της ΕΤΕπ
 • Εποπτεύει την πρόοδο και την στρατηγική του Ταμείου Κεφαλαίου JESSICA
 • Απευθύνει συστάσεις ή δηλώσεις γενικής φύσης προς την ΕΤΕπ και τους αρμόδιους φορείς σχετικά με την υλοποίηση της δράσης JESSICA

 • Ταμείο Αστικής Ανάπτυξης (ΤΑΑ): είναι ταμεία που επενδύουν σε συμπράξεις Δημοσίου- Ιδιωτικού τομέα για την υλοποίηση έργων και σε άλλα έργα που περιλαμβάνονται σε ολοκληρωμένα σχέδια βιώσιμης αστικής ανάπτυξης μέσα από διαγωνιστική διαδικασία και με την έγκριση του Επενδυτικού Συμβουλίου.  Για να είναι επιλέξιμα για χρηματοδότηση από το JESSICA τα ΤΑΑ πρέπει να αποδείξουν ότι διαθέτουν επαρκή εμπειρία και ανεξαρτησία διαχείρισης, πλήρες επιχειρησιακό σχέδιο, επαρκή προϋπολογισμό για την ανάληψη των επιλεγέντων έργων  και ισχυρή χρηματοοικονομική υποστήριξη. 

Αρθρογράφος

mm
Τμήμα Ειδήσεων Hellas Press Media
Η Hellas Press Media είναι το πρώτο ενημερωτικό Δίκτυο που δημιουργήθηκε στην Ελλάδα. Αν θέλετε να ενταχθείτε στο Δίκτυο επικοινωνήστε στο info@hellaspressmedia.gr