Και οι θηροφύλακες των Κ.Σ. κατάσχουν δασικά προϊόντα

6 Αυγούστου 201319:30

Με τροπολογία που προστέθηκε στο σ/ν του ΥΠΕΚΑ «Αντιμετώπιση της αυθαίρετης δόμησης – Περιβαλλοντικό ισοζύγιο και άλλες διατάξεις», εκτός απο τους δασικούς υπαλλήλους ή τα αστυνομικά όργανα και οι αναγνωριζόμενοι φύλακες θήρας των Κυνηγετικών οργανώσεων κατάσχουν και δημεύουν παράνομα δασικά προϊόντα.

Πιο συγκεκριμένα. το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 271 του Ν.Δ. 86/69 αντικαθίσταται ως εξής: «Κατάσχονται και δημεύονται από τα δασικά, αστυ­νομικά όργανα και από τους αναγνωριζόμενους φύλακες θήρας των Κυνηγετικών Οργανώσεων τα δασικά προϊόντα:

α) Τα υλοτομούμενα, κατασκευαζόμενα ή συλλεγόμενα άνευ αδείας υλοτομίας ή εγκρίσεως ατελούς υλοτομίας της δασικής αρχής, προκειμένου δε περί μη δημοσίων δασών και άνευ αδείας του ιδιοκτήτου ή διακατόχου του δάσους όπου απαιτείται τοιαύτη άδεια.

β) Τα υλοτομούμενα, κατασκευαζόμενα ή συλλεγόμενα, δυνάμει αδείας ή εγκρίσεως ατελούς υλοτομίας της δασικής αρχής ή αδείας και του ιδιοκτήτου προκειμένου, περί μη δημοσίου δάσους, κατά τρόπον αντιβαίνοντα εις τας περί τρόπου υλοτομίας, κατασκευής ή συλλογής δασικών προϊόντων διατάξεις.

γ) Τα μεταφερόμενα προ της εξελέγξεως πέραν του τόπου της καταμετρήσεως.

δ) Τα μεταφερόμενα μετά την εξέλεγξιν, αλλά προς της εκδόσεως της συμπληρωματικής αδείας, κατασχομένου και δημευομένου εν τη περιπτώσει ταύτη ποσού ουχί μείζονος του διαπιστωθέντος πλεονάσματος.

ε) Η εκ δημοσίων δασών μεταφερομένη ρητίνη άνευ αδείας της δασικής αρχής.

στ) Τα μεταφερόμενα βαλανίδια και κεράτια άνευ καταβολής του κατά το άρθρο 165 καθοριζομένου μι­σθώματος

ζ) Τα παρανόμως και άνευ δασονομικών εγγράφων μεταφερόμενα ή πωλούμενα δασικά προϊόντα.

Επίσης, στην ίδια τροπολογία, καθορίζεται η κατηγορία εκπαίδευσης των προσλαμβανομένων απο τις Κυνηγετικές Οργανώσεις φυλάκων θήρας. Απο την δημοσίευση του νόμου και στο εξής οι ιδιωτικοί φύλακες θήρας που θα προσλαμβάνουν οι Κυνηγετικές Οργανώσεις θα πρέπει να είναι κατ’ ελάχιστον κατηγορίας Δ.Ε.. Όσοι υπηρετούν ήδη, συνεχίζουν να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους, ανεξαρτήτως τίτλου σπουδών και οι προανακριτικές πράξεις που τελέστηκαν μέχρι την έναρξη ισχύος του νόμου, αναγνωρίζονται ως νομίμως τελεσθείσες.

Αρθρογράφος

mm
Τμήμα Ειδήσεων Hellas Press Media
Η Hellas Press Media είναι το πρώτο ενημερωτικό Δίκτυο που δημιουργήθηκε στην Ελλάδα. Αν θέλετε να ενταχθείτε στο Δίκτυο επικοινωνήστε στο info@hellaspressmedia.gr