Σχεδόν 156.000€ για τη συντήρηση και επισκευή των οχημάτων Δήμου Ξάνθης

9 Ιουνίου 201616:00

Ο Δήμος Ξάνθης προκηρύσσει Ανοικτό Δημόσιο Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές, σύμφωνα με το υπόδειγμα της Υπηρεσίας και με κριτήριο κατακύρωσης το μεγαλύτερο κοινό ποσοστό έκπτωσης επί της εκατό (%) (χαμηλότερη τιμή), για την παρακάτω παροχή υπηρεσίας:

«Συντήρηση και επισκευή των οχημάτων Δήμου Ξάνθης»

Συνολικού προϋπολογισμού εκατόν πενήντα πέντε χιλιάδων τετρακοσίων εβδομήντα δύο ευρώ (€:155.472,00) συμπεριλαμβανομένης της δαπάνης του Φ.Π.Α.

Ο Διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης (www.promitheus.gov.gr) του συστήματος, από την αρμόδια Επιτροπή με καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών την Παρασκευή 1 Ιουλίου 2016 και ώρα 15:00.

Δεκτά στον διαγωνισμό γίνονται φυσικά και νομικά πρόσωπα με μία από τις παρακάτω μορφές:

-Εξουσιοδοτημένο συνεργείο επισκευής οχημάτων

-Ανεξάρτητο συνεργείο επισκευής οχημάτων

Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται με εγγυητική επιστολή από αναγνωρισμένη Τράπεζα, ή γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων για ποσό ίσο με το 2% του εκτιμούμενου προϋπολογισμού, μη συμπεριλαμβανομένης της δαπάνης του Φ.Π.Α.

Πληροφορίες αναφορικά με την παρούσα διακήρυξη: Τμήμα Λογιστηρίου & Προμηθειών Δήμου Ξάνθης (Κυριάκος Πεπονίδης & Πολυξένη Καρακατσάνη)

Τηλ. 2541026355

Ταχ. Δ/νση: Λεοναρδοπούλου και Θ. Δούκα – 67100 Ξάνθη.

Δικτυακός Τύπος (URL): http://www.cityofxanthi.gr

Αρθρογράφος

mm
Τμήμα Ειδήσεων Hellas Press Media
Η Hellas Press Media είναι το πρώτο ενημερωτικό Δίκτυο που δημιουργήθηκε στην Ελλάδα. Αν θέλετε να ενταχθείτε στο Δίκτυο επικοινωνήστε στο info@hellaspressmedia.gr