Προσλήψεις πέντε υδρονομέων άρδευσης στο Δήμο Τοπείρου

9 Μαΐου 201617:06

Στην πρόσληψη πέντε Υδρονομέων και πιο συγκεκριμένα δύο για το αρδευτικό δίκτυο Μαγγάνων, δύο για αυτό του Δεκάρχου και έναν για το αρδευτικό δίκτυο Γαλάνης προχωρά ο Δήμος Τοπείρου.
Οι αιτήσεις γίνονται δεκτές έως την Πέμπτη 12 Μαΐου 2016 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στην αρμόδια υπηρεσία του Δήμου.
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ Η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

«Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΟΠΕΙΡΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του αρθ.58 του N.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ.87/Α΄/7.6.2010)
2. Τις διατάξεις του άρθρου 211 «Πρόσληψη υδρονομέων άρδευσης» του Ν.3584/07 «Κώδικας Κατάστασης Προσωπικού Δήμων και Κοινοτήτων».
3. Τα άρθρα 6 και 7 του Β.Δ 28.3/15.4.1957 (ΦΕΚ.60 Α’) «Περί αστυνομίας επί των αρδευτικών υδάτων»
4. Tην υπ’ αριθμόν 35/1637/04-03-2016 (ΑΔΑ:Ω2ΒΨΩΗΨ-ΤΟ7) απόφαση του δημοτικού συμβουλίου περί «Λήψη απόφασης για το όργανο διανομής και φύλαξης των υδάτων άρδευσης, το χρόνο έναρξης και λήξης της αρδευτικής περιόδου, τον αριθμό των θέσεων υδρονομέων και τον τομέα για τον οποίο προορίζεται κάθε θέση σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 1 & 2 του Β.Δ. 28.3/15.4.1957»
5. Tην αριθ. Πρωτ. 3483//04-04-2016 (AΔΑ:7ΒΨ4ΟΡ1Υ-ΑΞ4) απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης περί «Έγκρισης πρόσληψης υδρονομέων άρδευσης από τον Δήμο Τοπείρου».
7. Την αριθ.πρωτ. 2996/05-05-2016 Βεβαίωση της Προϊσταμένης Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Τοπείρου περί ύπαρξης των αναγκαίων πιστώσεων στον προϋπολογισμό εσόδων και δαπανών του Δήμου Τοπείρου, οικ. έτους 2016.

ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕ
όσους ενδιαφέρονται να προσληφθούν ως υδρονομείς, με τους όρους που αναφέρονται παρακάτω, να καταθέσουν τις αιτήσεις τους από 06/05/2016 (Παρασκευή) έως 12/05/2016 (Πέμπτη) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στην αρμόδια υπηρεσία του Δήμου, Γραφείο Διοικητικών Υπηρεσιών και Ανθρώπινου Δυναμικού στο Δημοτικό κατάστημα που εδρεύει στο Εύλαλο Ξάνθης, αρμόδια υπάλληλος κα. Καλπάκη Θεοδούλη (τηλ.2541352606).

1. Αριθμός θέσεων
Το δημοτικό συμβούλιο με την υπ’ αριθμόν 35/1637/04-03-2016 (ΑΔΑ:Ω2ΒΨΩΗΨ-ΤΟ7)απόφαση του, καθόρισε τον αριθμό των θέσεων των υδρονομέων σε πέντε (5), ήτοι:
• Δύο (2) προορίζονται για το αρδευτικό δίκτυο Μαγγάνων
• Δύο (2) προορίζονται για το αρδευτικό δίκτυο Δεκάρχου
• Μία (1) προορίζεται για το αρδευτικό δίκτυο Γαλάνης».

Αρθρογράφος

mm
Τμήμα Ειδήσεων Hellas Press Media
Η Hellas Press Media είναι το πρώτο ενημερωτικό Δίκτυο που δημιουργήθηκε στην Ελλάδα. Αν θέλετε να ενταχθείτε στο Δίκτυο επικοινωνήστε στο info@hellaspressmedia.gr