Πρόσκληση Ενίσχυσης Παραγωγικών Επενδύσεων στην Υδατοκαλλιέργεια

21 Ιουλίου 201912:51

Από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας & Θάλασσας (ΕΠΑλΘ) έχει ανακοινωθεί η 2η πρόσκληση υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης για την ένταξη επενδυτικών σχεδίων στα μέτρα: α) 3.2.2 «Παραγωγικές επενδύσεις στην υδατοκαλλιέργεια» και β) 4.2.4 «Παραγωγικές επενδύσεις στην υδατοκαλλιέργεια. Αύξηση ενεργειακής απόδοσης και μετατροπή σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας» στο πλαίσιο του ΕΠΑλΘ 2014-2020.

Ο συνολικός προϋπολογισμός της 2ης πρόσκλησης για το μέτρο 3.2.2 ανέρχεται σε 12,4 εκατ. ευρώ περίπου, ενώ οι επενδυτικές προτάσεις θα πρέπει να αναφέρονται σε:

1. Παραγωγικότητα: αφορά παραγωγικές επενδύσεις στην υδατοκαλλιέργεια.

2. Διαφοροποίηση: αφορά στη διαφοροποίηση των προϊόντων υδατοκαλλιέργειας και των εκτρεφόμενων ειδών.

3. Εκσυγχρονισμό: αφορά στον εκσυγχρονισμό των μονάδων υδατοκαλλιέργειας.

4. Υγεία των ζώων: αφορά στη βελτίωση και στον εκσυγχρονισμό σχετικά με την υγεία και την καλή διαβίωση των ζώων.

5. Ποιότητα των προϊόντων: αφορά σε επενδύσεις για τη βελτίωση της ποιότητας ή την πρόσθεση αξίας στα προϊόντα υδατοκαλλιέργειας.

6. Αποκατάσταση: αφορά στην αποκατάσταση υφιστάμενων τεχνητών λιμνών ή λιμνοθαλασσών υδατοκαλλιέργειας μέσω της αφαίρεσης λάσπης ή επενδύσεων που στοχεύουν στην πρόληψη της εναπόθεσης λάσπης.

Συμπληρωματικές δραστηριότητες: αφορά σε διαφοροποίηση του εισοδήματος των επιχειρήσεων υδατοκαλλιέργειας, μέσω της ανάπτυξης των ενισχυόμενων συμπληρωματικών δραστηριοτήτων.

Ο συνολικός προϋπολογισμός της 2ης πρόσκλησης για το μέτρο 4.2.4 ανέρχεται σε 3,08 εκατ. ευρώ περίπου, ενώ οι επενδυτικές προτάσεις θα πρέπει να αναφέρονται σε:

Ενεργειακή απόδοση: αφορά σε επενδύσεις για την αύξηση της ενεργειακής απόδοσης.

Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας: αφορά σε επενδύσεις για την προώθηση της μετατροπής των επιχειρήσεων υδατοκαλλιέργειας σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

Επιλέξιμες ενέργειες

Οπως αναφέρεται στη δημοσιευμένη πρόσκληση, οι στόχοι των μέτρων θα επιτευχθούν με ενέργειες, όπως:

Αύξηση της παραγωγής με την κατασκευή νέων, την επέκταση, τον εκσυγχρονισμό ή/και τη μετεγκατάσταση υφιστάμενων μονάδων πάχυνσης, καθώς και εγκαταστάσεων συσκευασίας των προϊόντων που προέρχονται από αυτές, συμπεριλαμβανομένων κέντρων εξυγίανσης / αποστολής / αποκελύφωσης οστρακοειδών.

Εκσυγχρονισμός ή/και μετεγκατάσταση υφιστάμενων μονάδων πάχυνσης, χωρίς αύξηση της παραγωγής, καθώς και εγκαταστάσεων συσκευασίας των προϊόντων που προέρχονται από αυτές, συμπεριλαμβανομένων κέντρων εξυγίανσης / αποστολής / αποκελύφωσης οστρακοειδών.
Κατασκευή νέων ΙΧΣ και παραγωγής γόνου, επέκταση ή/και εκσυγχρονισμός υφιστάμενων ΙΧΣ και παραγωγής γόνου.

Κατασκευή νέων ή εκσυγχρονισμός υφιστάμενων μονάδων προπάχυνσης.

Παρεμβάσεις εκσυγχρονισμού και παραγωγικής βελτίωσης ή/και αναβάθμισης σε τεχνητές λίμνες ή λιμνοθάλασσες υδατοκαλλιέργειας, καθώς και εγκαταστάσεων συσκευασίας των προϊόντων που προέρχονται από αυτές.

Κατασκευή υποστηρικτικών εγκαταστάσεων για την εξυπηρέτηση των μονάδων υδατοκαλλιέργειας.

Επιλέξιμοι φορείς

Σύμφωνα με τα δημοσιευμένα στοιχεία, στο πλαίσιο αυτής της πρόσκλησης, δικαιούχοι ενίσχυσης είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις αυτών, συλλογικοί φορείς ή φορείς Αυτοδιοίκησης και λοιπές οργανώσεις, καθώς επίσης ανώτατα εκπαιδευτικά ή ερευνητικά ιδρύματα και άλλοι δημόσιοι φορείς. Επισημαίνεται ότι δεν γίνονται δεκτές αιτήσεις των υπό σύσταση εταιρειών, ενώ ειδικά οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) απολαύουν προτεραιότητος, καθώς και αυξημένα ποσοστά χρηματοδότησης, έναντι των υπολοίπων. Επιπλέον τα έργα που υλοποιούνται στα «Απομακρυσμένα Ελληνικά Νησιά», λαμβάνουν αύξηση της έντασης της δημόσιας ενίσχυσης κατά 35 ποσοστιαίες μονάδες. Στα «Απομακρυσμένα Ελληνικά Νησιά» περιλαμβάνονται: τα νησιά των Περιφερειών Βορείου & Νοτίου Αιγαίου, η Σαμοθράκη, η Θάσος, οι Βόρειες Σποράδες, η Σκύρος, η Σκυροπούλα, τα Κύθηρα και τα Αντικύθηρα, η Γαύδος, η Γαυδοπούλα, τα Παξιμάδια, η Χρυσή, το Κουφονήσι, η Παξιμάδα, η Δραγονάδα, οι Διονυσάδες, η Δία, η Ελάσα, οι Οθωνοί, η Ερεικούσα, το Μαθράκιον, οι Παξοί, οι Αντίπαξοι, οι Στροφάδες, η Σαπιέντζα, η Σχίζα, οι Εχινάδες.

Προϋπολογισμός

Σύμφωνα με την πρόσκληση, ο επιλέξιμος προϋπολογισμός των υποβαλλόμενων επενδυτικών προτάσεων πρέπει να κυμαίνεται από 20.000€ έως 5.000.000€, ενώ ως μέγιστη διάρκεια ολοκλήρωσης των έργων ορίζονται τα δύο έτη, από την ημερομηνία Απόφασης Ενταξης της Πράξη. Και τα δύο μέτρα εφαρμόζονται σε ολόκληρη την ελληνική επικράτεια, με ένταση ενίσχυσης που κυμαίνεται ανάλογα με το μέγεθος των επιχειρήσεων, την περιοχή υλοποίησης του έργου, καθώς και την κατηγορία του δικαιούχου, από 30% έως 85% για ιδιώτες και οργανώσεις παραγωγών / συλλογικούς φορείς.

Επισημαίνεται ότι επιλέξιμες είναι δαπάνες από 23.03.2018.

Αναλυτικά στοιχεία της πρόσκλησης μπορούν να αναζητηθούν στη διεύθυνση: https://alieia.gr/metra-3-2-2-4-2-4/

Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά από 2.9.2019 έως 15.11.2019.

* Η κ. Μ. Πασπαλιάρη είναι στέλεχος της ΑΜΒΙΟ Α.Ε.

Αρθρογράφος

mm
Τμήμα Ειδήσεων Hellas Press Media
Η Hellas Press Media είναι το πρώτο ενημερωτικό Δίκτυο που δημιουργήθηκε στην Ελλάδα. Αν θέλετε να ενταχθείτε στο Δίκτυο επικοινωνήστε στο info@hellaspressmedia.gr