Για την υπόθεση του συγκεκριμένου δανείου, η Αρχή Καταπολέμησης Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματική Δραστηριότητα ,η οποία είχε αποστείλει τέσσερις συγκεκριμένους φακέλους για ισάριθμα δάνεια στην Εισαγγελία, ανέφερε ότι η ΑΤΕ την περίοδο 2008 έως 2010 διεύρυνε σημαντικά τους πιστοδοτικούς κινδύνους με την εταιρία, η οποία εμφάνιζε αρνητικά στοιχεία τα οποία ήταν σε γνώση της. Τόνιζε, επίσης, πως η ύπαρξη των αρνητικών στοιχείων καθιστούσε «επιβεβλημένη» την ουσιαστική τεκμηρίωση των εγκριτικών για πιστοδοτήσεις αποφάσεων.

Η έρευνα των Εισαγγελέων Διαφθοράς συνεχίζεται για άλλες περιπτώσεις δανειοδοτήσεων που εκτιμάται ότι χορηγήθηκαν από την ΑΤΕ χωρίς εξασφαλίσεις για την τράπεζα. Η έρευνα αφορά τα στελέχη της τράπεζας της επίμαχης περιόδου που είχαν την ευθύνη για το χαρτοφυλάκιο εταιρικών δανείων μεγάλων πελατών και ενέκριναν πιστοδοτήσεις υπό επισφαλείς όρους με ανεπαρκείς εγγυήσεις, όπως μετοχές, μη λαμβάνοντας υπόψη τους εκθέσεις Εσωτερικής Επιθεώρησης της Τράπεζας που επεσήμαναν «διαπιστωμένες αδυναμίες» στην διαχείριση των επίμαχων δανείων.