internet_2

«Διαύγει@» στη Δημόσια Διοίκηση. Διαφάνεια στο ίντερνετ

18 Ιουνίου 201021:48
internet_2Κατατέθηκε στη Βουλή το σχέδιο νόμου για την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο.


Α
ντικείμενο του νομοσχεδίου «Πρόγραμμα Διαύγει@», είναι η εισαγωγή της υποχρέωσης ανάρτησης των νόμων, των προεδρικών διαταγμάτων, και των πράξεων που εκδίδουν πρόσωπα και όργανα στο διαδίκτυο και η δημιουργία των προϋποθέσεων και διαδικασιών για τη διασφάλιση ευρύτατης δημοσιότητας αυτών.

Όπως αναφέρεται στην εισηγητική έκθεση του νομοσχεδίου «η υποχρέωση ανάρτησης των πράξεων και αποφάσεων στο διαδίκτυο δεν υποκαθιστά το ισχύον σύστημα της δημοσίευσης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ή άλλες μορφές δημοσιότητας που ήδη προβλέπει η νομοθεσία (όπως π.χ. ανάρτηση σε κοινοτικό κατάστημα, δημοσίευση στον τύπο). Με τις ρυθμίσεις του σχεδίου νόμου ενισχύεται και συμπληρώνεται αυτό το σύστημα.»

Όπως αναφέρεται στο άρθρο 2 του σχεδίου νόμου υποχρέωση ανάρτησης των νόμων και των πράξεων στο Διαδίκτυο έχουν «ο Πρωθυπουργός, τα συλλογικά κυβερνητικά όργανα που προβλέπονται στη σχετική νομοθεσία, οι Υπουργοί και Υφυπουργοί, οι Γενικοί και Ειδικοί Γραμματείς (των Γραμματέων των Περιφερειών συμπεριλαμβανομένων)», ενώ «στους υπόχρεους περιλαμβάνονται τόσο τα αιρετά όργανα όσο και τα νομικά πρόσωπα αλλά και οι επιχειρήσεις των ΟΤΑ».

Παράλληλα, προκειμένου οι πολίτες να έχουν ελεύθερη πρόσβαση στις αποφάσεις καθιερώνεται πλέον η δωρεάν πρόσβαση στο περιεχόμενο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (άρθρο 7 του σχεδίου νόμου. Η πρόσβαση στην πληροφόρηση και πιο συγκεκριμένα στα κανονιστικά και άλλα κείμενα που ο νομοθέτης έχει κρίνει ως δημοσιευτέα στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως συνιστά συνταγματικό δικαίωμα, η απόλαυση του οποίου δεν επιτρέπεται να εξαρτάται από την επιβολή και καταβολή αντιτίμου ή συνδρομής.

Τι άλλο υποχρεώνονται οι δημόσιοι φορείς να αναρτούν στο Διαδίκτυο

Εκτός όμως από τις πράξεις και τις αποφάσεις, σύμφωνα με το νομοσχέδιο στο Διαδίκτυο πρέπει να αναρτώνται:

α) Προϋπολογισμοί, απολογισμοί, ισολογισμοί και οι επιμέρους δαπάνες Υπουργείων, κεντρικών και περιφερειακών δημοσίων υπηρεσιών, φορέων του ευρύτερου δημόσιου τομέα, των φορέων της τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δευτέρου βαθμού, των ανεξάρτητων και ρυθμιστικών αρχών. Η διαφάνεια των δαπανών, του προϋπολογισμού και της εκτελέσής του είναι κρίσιμο εργαλείο αποτελεσματικότητας και ελέγχου.

β) Διορισμοί και μεταβολές ως προς τα πρόσωπα στις διοικήσεις των Υπουργείων και των οργανισμών του ευρύτερου δημόσιου τομέα.

γ) Η συγκρότηση επιτροπών, ομάδων εργασίας, ομάδων έργου καθώς και οι προβλεπόμενες αμοιβές των μελών τους, ώστε να υπάρχει διαφάνεια τόσο ως προς τη δράση της διοίκησης όσο και ως προς το κόστος που συνεπάγεται για τον προϋπολογισμό η συγκρότηση και λειτουργία τέτοιων επιτροπών.

δ) Οι προκηρύξεις επιλογής προσωπικού, στις οποίες συμπεριλαμβάνονται και οι προκηρύξεις για επιλογή και πλήρωση θέσεων διευθυντικών στελεχών φορέων του δημοσίου, του ευρύτερου δημόσιου τομέα, των οργάνων, νομικών προσώπων και επιχειρήσεων των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δευτέρου βαθμού. Αντίστοιχα δημοσιοποιούνται πίνακες επιτυχόντων και επιλαχόντων σε προκηρύξεις και διαγωνισμούς επιλογής προσωπικού, όπου αυτό προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία, αλλά και περιλήψεις πράξεων υπηρεσιακών μεταβολών των υπαλλήλων και στελεχών του Δημοσίου, του ευρύτερου δημόσιου τομέα και της τοπικής

ε) Οι πράξεις που αναφέρονται σε αναπτυξιακούς νόμους αλλά και στοιχείων που αφορούν διακηρύξεις, αποφάσεις και πράξεις κατακύρωσης και ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών, υπηρεσιών και μελετών του Δημοσίου, του ευρύτερου δημόσιου τομέα και της τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δευτέρου βαθμού.

στ) Οι πράξεις δωρεών, επιχορηγήσεων, παραχώρησης χρήσης δημόσιας και κοινοτικής περιουσίας ή περιουσιακών στοιχείων τόσο του δημοσίου όσο φορέων του ευρύτερου δημόσιου τομέα αλλά και της τοπικής αυτοδιοίκησης α’και β’ βαθμού.

ζ) Οι πράξεις αλλαγής χρήσης γης κοινόχρηστου κτήματος, καθορισμού εθνικών δρυμών και δασικών εκτάσεων, χαρακτηρισμού εκτάσεων ως αναδασωτέων και οι ανακλήσεις των χαρακτηρισμών αυτών, καθορισμού αιγιαλού, παραλίας, λιμνών, ποταμών, ρεμάτων και χειμάρρων.. Για τον ίδιο λόγο συμπεριλαμβάνεται η δημοσιοποίηση στο διαδίκτυο καθορισμού βιομηχανικών ζωνών, σύνταξης και έγκρισης πολεοδομικών μελετών και Γενικού Πολεοδομικού σχεδίου, έγκρισης και καθορισμού ΖΟΕ, έγκρισης και τροποποίησης ρυμοτομικών σχεδίων, προσδιορισμού ή τροποποίησης ορίων οικισμού και έγκρισης της μεταφοράς αυτού, καθορισμού και τροποποίησης όρων δόμησης, χορήγησης, αναστολής χορήγησης, τροποποίησης και ανάκλησης οικοδομικών αδειών, χωροθέτησης, καθορισμού αρχαιολογικών χώρων, χαρακτηρισμών κτιρίων ως διατηρητέων, πράξεις σύνταξης και έγκρισης πολεοδομικών και ρυμοτομικών σχεδίων.

Άλλες διατάξεις

Με το νομοσχέδιο επιλύονται επίσης μεταξύ άλλων θέματα που αφορούν την απόσπαση ειδικών στο Συνήγορο του Πολίτη, διαρθρωτικές αλλαγές στη Γενική Γραμματεία Επικοινωνίας-Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης, προκειμένου να επιτευχθούν σημαντικές περικοπές στις δαπάνες λειτουργίας της υπηρεσίας (δυνατότητα αναστολής λειτουργίας των γραφείων τύπου εξωτερικού, κατάργηση θέσεων συμβούλων επί θητεία κλπ) αλλά και τον νέο τρόπο προσλήψεων στην ΕΡΤ

 

Αρθρογράφος

mm
Τμήμα Ειδήσεων Hellas Press Media
Η Hellas Press Media είναι το πρώτο ενημερωτικό Δίκτυο που δημιουργήθηκε στην Ελλάδα. Αν θέλετε να ενταχθείτε στο Δίκτυο επικοινωνήστε στο info@hellaspressmedia.gr