Απολογισμός έργου στην Περιφέρεια από τη Θ. Κόκλα

30 Δεκεμβρίου 201000:12

Λεπτομερής ήταν ο απολογισμός της δράσης τον τελευταίο χρόνο στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης από την απερχόμενη Γενική Γραμματέα Θεοδώρα Κόκλα.

Λίγες μέρες πριν την παράδοση στον αιρετό Περιφερειάρχη, η Γενική Γραμματέας παραχώρησε Συνέντευξη Τύπου, στην οποία παρουσίασε αρκετά αναλυτικά όσα έγιναν στον ένα χρόνο περίπου, κατά τον οποίο υπήρξε στη θέση αυτή.

 

Στόχος αυτής της σύντομης παρουσίας σημείωσε πως ήταν από τη μια ο εξορθολογισμος των δαπανών της διοίκησης (όπως π.χ. με την μείωση των ενοικίων που καταβάλλουν υπηρεσίες της Περιφέρειας κατά 47%) αλλά ταυτόχρονα μέσα σε ένα τέτοιο κλίμα να χαραχθεί και να ακολουθηθεί μια αναπτυξιακή πολιτική για την περιοχή.

 

Η Θ. Κόκλα ανέφερε ότι χρειάστηκε περίπου τρεις μήνες μέχρι να αποκτήσει σαφή εικόνα για όσα παρέλαβε από την προηγούμενη ηγεσία και ακολούθως προχώρησε σε σειρά αλλαγών προκειμένου να εμφανιστούν σύντομα αποτελέσματα τόσο στον τομέα των περικοπών, όσο και σε αυτόν της ανάπτυξης. Προοπτική για την περιοχή υπάρχει, σύμφωνα με την απερχόμενη Γενική Γραμματέα και αυτή περνά μέσα από την εκμετάλλευση των ιδιαιτεροτήτων της περιοχής: «Μπορούμε να έχουμε άμεσο αναπτυξιακό αποτέλεσμα αν αξιοποιηθούν τα γεωγραφικά και πολιτιστικά χαρακτηριστικά της Περιφέρειας».σημείωσε

 

Αναλυτικά ο λεπτομερής απολογισμός του έργου του τελευταίου έτους στην Περιφέρεια όπως παρουσιάστηκε από τη Θ. Κόκλα έχει ως εξής:

 

I. ΓΕΝΙΚΑ

 

Η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, αποτελεί, με βάση τις ιδρυτικές και οργανωτικές της διατάξεις, το βασικό πυλώνα ανάπτυξης της οικείας γεωγραφικής ενότητας. Οι στόχοι και οι άξονες παρέμβασης για την εξυπηρέτηση του περιφερειακού αναπτυξιακού οράματος, έχουν οριοθετηθεί και εξειδικευθεί στο πλαίσιο του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς της περιοχής 2007-2013.

Στρατηγικός Στόχος 1:

Η αυτοτροφοδοτούμενη και ολοκληρωμένη ανάπτυξη μέσω της κινητοποίησης του συνόλου του αναπτυξιακού δυναμικού, με έμφαση στη βιώσιμη διαχείριση των φυσικών πόρων, στην ποιότητα ζωής, στην αναβάθμιση των προσφερομένων υπηρεσιών υγείας και εκπαίδευσης και ανάδειξης του πολιτισμού.

 

Στρατηγικός Στόχος 2:

 

Δυναμική ενσωμάτωση της Περιφέρειας στον ευρύτερο γεωγραφικό – οικονομικό χώρο. Για την επίτευξη των δύο ανωτέρω στρατηγικών στόχων έχουν εξειδικευθεί τρεις (3) γενικοί αναπτυξιακοί στόχοι που αφορούν:

  • Την αειφόρο ανάπτυξη και την ποιότητα ζωής
  • Τη ψηφιακή σύγκλιση και την επιχειρηματικότητα
  • Τις υποδομές και τις υπηρεσίες προσπελασιμότητας

 

 

 

 

 

 II. ΤΟΜΕΙΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ

 Με βάση τον παραπάνω σχεδιασμό η Περιφέρεια ΑΜΘ, υλοποίησε δράσεις και ενέργειες στους παρακάτω τομείς παρέμβασης:

Α.  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Α1.  Πρόοδος κλεισίματος ΠΕΠ ΠΑΜΘ 2000-2006

Η ολοκλήρωση του προγράμματος του Γ΄ΚΠΣ ήταν μία σημαντική και επίπονη διαδικασία, αναγκαία ώστε η χώρα να εκταμιεύσει το σύνολο της αναλογούσας κοινοτικής χρηματοδότησης.

Εως την 31.12.2009 είχε ολοκληρωθεί η διαδικασία κλεισίματος για έργα που αντιστοιχούσαν σε 4% του προϋπολογισμού του προγράμματος. Την περίοδο 1/1/2010 έως  30/9/2010  ολοκληρώθηκε η σχετική διαδικασία σε ποσοστό 99,6% του προϋπολογισμού του προγράμματος.

Α2. ΕΣΠΑ Περιφέρειας

 

Το Περιφερειακό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα 2007-2013 έχει προϋπολογισμό €600.000.000 εκ των οποίων έχουν εκχωρηθεί στην Περιφέρεια ΑΜΘ €576.300.000 Μέρος του ποσού αυτού που ανέρχεται σε €122.104.296 έχει δεσμευθεί για τη χρηματοδότηση σαράντα (40) πράξεων που αφορούν έργα «ΓΕΦΥΡΕΣ» και μεταφερόμενα έργα του Γ’ΚΠΣ.

 Μέχρι τέλους του έτους εντάσσονται έργα € 438 εκ., ήτοι ποσοστό 76% και υπογράφηκαν συμβάσεις ύψους €159,8 εκ. Οι πληρωμές μέχρι τέλους του 2010 θα ανέλθουν σε € 99 εκ., ήτοι ποσοστό 17,2%.

Συνοπτικά η πρόοδος του ΕΣΠΑ το 2010 αποτυπώνεται στον παρακάτω πίνακα

ΤΗΝ 31.12.2009

ΠΟΣΟΣΤΟ

ΕΩΣ 31.12.2010

ΠΟΣΟΣΤΟ

ΕΚΧΩΡΗΣΕΙΣ

€399.000.000

66,70%

€576.300.000

96,10%

ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ

€437.300.000

75,00%

€622.500.000

108,00%

ΕΝΤΑΞΕΙΣ

€252.900.000

42,20%

€438.000.000

76,00%

ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ

€120.600.000

20,00%

€159.800.000

27,70%

ΠΛΗΡΩΜΕΣ

€68.800.000

11,47%

€99.000.000

17,20%

 

Με το περιφερειακό αναπτυξιακό πρόγραμμα ΕΣΠΑ, αναπτύσσονται δράσεις σε τρεις (3) άξονες προτεραιότητας.

 Άξονας 1:  Υποδομές και Υπηρεσίες Προσπελασιμότητας.

 Ο άξονας αυτός περιλαμβάνει έργα που κατατείνουν στη μείωση του χρόνου και κόστους μετακίνησης προσώπων και αγαθών, στη βελτίωση της ασφάλειας των μεταφορών και στη βελτίωση του επιπέδου εξυπηρέτησης.

 Άξονας 2:  Ψηφιακή Σύγκλιση και Επιχειρηματικότητα

 Ο άξονας αυτός περιλαμβάνει έργα που κατατείνουν στην εισαγωγή καινοτόμων υπηρεσιών στις ΜΜΕ (π.χ. το ηλεκτρονικό εμπόριο), στην προώθηση επενδυτικών σχεδίων με έμφαση στον εκσυγχρονισμό των τουριστικών υποδομών.

Άξονας 3:  Αειφόρος Ανάπτυξη και Ποιότητα Ζωής

Ο άξονας αυτός περιλαμβάνει έργα που αφορούν την ανάπτυξη περιβαλλοντικών υποδομών διαχείρισης αποβλήτων, την ορθολογική διαχείριση υδατικών και ενεργειακών πόρων, τη διαχείριση κινδύνων (ιδίως από πλημμύρες και ρύπανση),  την αειφορική διαχείριση του φυσικού περιβάλλοντος, υποδομές υγείας και εκπαίδευσης, κοινωνικές υποδομές και έργα ανάπτυξης τουρισμού και πολιτισμού.

 Β.  ΕΙΔΙΚΟ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΡΟΣΕΙΡΑΣ ΡΟΔΟΠΗΣ

 Με πρωτοβουλία της Περιφέρειας ΑΜΘ και τη συμμετοχή φορέων της τοπικής αυτοδιοίκησης της Περιφέρειας ΑΜΘ, εκπονείται το Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Βιώσιμης Ανάπτυξης Οροσειράς Ροδόπης.

 Τέθηκαν οι γενικοί σκοποί (προστασία και ανάδειξη του φυσικού περιβάλλοντος, ενίσχυση της τοπικής οικονομικής βάσης, βελτίωση των υποδομών και της ποιότητας ζωής, ενίσχυση διατοπικής – διακρατικής συνεργασίας) και οι ειδικοί σκοποί του προγράμματος και επισημάνθηκαν ενδεικτικές κατηγορίες δράσεων, που θα αρθρώσουν και υλοποιήσουν το εν λόγω αναπτυξιακό πρόγραμμα.

Η ανάδειξη και προστασία του απαράμιλλου φυσικού περιβάλλοντος της ορεινής περιοχής της Ροδόπης και η ενεργοποίηση των αναπτυξιακών δυνατοτήτων της, αποτελούν για την Περιφέρεια ΑΜΘ κεντρικό στόχο του αναπτυξιακού της σχεδιασμού, τον οποίο φιλοδοξεί να επιτύχει μέσω του εν λόγω ειδικού προγράμματος.

Γ.  ΕΙΔΙΚΟ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΑΚΤΙΑΣ ΖΩΝΗΣ

Με βάση την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2002/413/Ε.Κ., τα κράτη – μέλη υποχρεούνται να υιοθετήσουν στρατηγική για μια ολοκληρωμένη προσέγγιση στη διαχείριση των παράκτιων ζωνών τους, λαμβάνοντας υπόψη τις αρχές της ήπιας αναπτύξεως των ευπαθών οικοσυστημάτων, της φέρουσας ικανότητας και της βιωσιμότητας τους.

Η Περιφέρεια ΑΜΘ, πήρε την πρωτοβουλία να καταρτίσει και να υλοποιήσει σχέδιο ολοκληρωμένης διαχείρισης της Παράκτιας Ζώνης της, ως απόκριση στην ευρωπαϊκή οδηγία, λαμβάνοντας υπόψη τις προτάσεις της Εθνικής Εκθέσεως για την παράκτια ζώνη, τις προβλέψεις και δεσμεύσεις που απορρέουν από το εγκεκριμένο περιφερειακό πλαίσιο και τις κατευθύνσεις που θέτει το ΕΣΠΑ.

Το εν λόγω πρόγραμμα είναι στην ουσία του ένα σχέδιο υλοποίησης δράσεων διατήρησης και ανάδειξης του φυσικού περιβάλλοντος, ενίσχυσης της τοπικής οικονομικής βάσης με συμμετοχή ιδιωτικών επενδύσεων, βελτίωσης της ποιότητας ζωής και ανάπτυξης διασυνοριακής συνεργασίας.

Δ.  ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΡΩΓΗΣ & ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Μέσα από την παρουσία των γυναικείων συνεταιρισμών της Περιφέρειας αλλά και του Εθνολογικού Μουσείου Αλεξανδρούπολης, αναδείχθηκαν, στις συμμετοχές της Περιφέρειας ΑΜΘ στις εκθέσεις ΘΡΑΚΗ 2010, 75η Δ.Ε.Θ. και KAVALA EXPO 2010, τα πολύμορφα στοιχεία της τοπικής παράδοσης και κουλτούρας.

Με πρωτοβουλία εξάλλου της Περιφέρειας ΑΜΘ, υπεγράφη στις 7/12/2010, το καταστατικό ίδρυσης της αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας με την επωνυμία «Δίκτυο Γυναικείων Αγροτουριστικών Συνεταιρισμών Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης», από εκπροσώπους γυναικείων συνεταιρισμών. Σκοπός του δικτύου είναι η στήριξη και προβολή του έργου της Περιφέρειας, έτσι ώστε να παράγουν ποιοτικά και ανταγωνιστικά προϊόντα και να διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη της τοπικής αγροτικής οικονομίας.

Η Περιφέρεια ανέλαβε επίσης τη χρηματοδότηση της ανακαίνισης κτιρίου, στο 8ο χλμ της Ε.Ο. Ξάνθης – Σταυρούπολης, στο οποίο θα δημιουργηθεί το πρώτο εκθετήριο.

 

Ε.  ΕΡΓΑ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΡΕΜΒΙΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ

Ένεκα των πλημμυρών του ποταμού Έβρου τον Φεβρουάριο του 2010, η Περιφέρεια ΑΜΘ, ανέλαβε τη μελέτη και εκτέλεση των αναγκαίων αντιπλημμυρικών εργασιών, οι οποίες διεξήχθηκαν σε τρεις φάσεις.

Κατά την πρώτη φάση, πραγματοποιήθηκαν, κατά τη διάρκεια εξέλιξης των πλημμυρικών φαινομένων, οι άμεσα αναγκαίες επεμβάσεις (άμεσες εμφράξεις των αναχωμάτων, αντλήσεις υδάτων κλπ), ώστε να προστατευθούν παρέβριοι οικισμοί που κινδύνευαν. Το κόστος των παρεμβάσεων αυτών, ανήλθε στο ποσό των €348.626,00.

Κατά τη δεύτερη φάση, διεξήχθηκαν εργασίες ενίσχυσης και αποκατάστασης, προσωρινού χαρακτήρα, για την αποτροπή επικείμενου νέου κινδύνου από αναμενόμενα νέα πλημμυρικά φαινόμενα. Το κόστος των εν λόγω παρεμβάσεων, ανήλθε στο ποσό των €379.596,00.

Τέλος κατά τους μήνες Ιούλιο έως και Οκτώβριο του 2010, δημοπρατήθηκαν δώδεκα (12) συνολικά έργα, οριστικής αποκατάστασης των τρωθέντων αναχωμάτων του ποταμού Έβρου, τα οποία και αποπερατώθηκαν περί τα τέλη Νοεμβρίου 2010. Το κόστος των ανωτέρω έργων, ανήλθε σε €881.207,00.

Το σύνολο συνεπώς της διατεθείσης δαπάνης για την αντιπλημμυρική προστασία της παρέβριας περιοχής ανήλθε, κατά το 2010, στο ποσό των €1.609.430,00. Θα πρέπει να σημειωθεί, ότι για την αντιμετώπιση αναλόγων εκτάκτων πλημμυρικών φαινομένων του Ποταμού Έβρου, δαπανήθηκαν, το 2006 €4.720.000,00 και το 2007 €2.540.000,00. Παρατηρείται με βάση τα ανωτέρω σημαντική μείωση της δαπάνης κατά το έτος 2010, ανερχόμενη ποσοστιαία σε 66% σε σχέση με το 2006 και σε 37% σε σχέση με το 2007.

Ζ.   ΕΞΟΡΘΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΩΝ

Με τις υπ’αριθμ. 19718/1331/15-4-2010 και 32337/2118/10-6-2010 εγκυκλίους της Περιφέρειας ΑΜΘ, δόθηκε, για πρώτη φορά, πλαίσιο αναλυτικών οδηγιών προς τους ΟΤΑ και τις αρμόδιες υπηρεσίες της Περιφέρειας, για τον έλεγχο των εκπτώσεων που δίδονται σε δημοτικά και νομαρχιακά έργα, με βάση τις αρχές της αιτιολόγησης των πράξεων διακριτικής ευχέρειας, της διαφάνειας και της προάσπισης του δημοσίου χρήματος. Με βάση το ανωτέρω πλαίσιο οδηγιών, ακυρώθηκε εντός του 2010, σειρά αποφάσεων ανάθεσης έργων με πολύ μικρές εκπτώσεις, που δεν δικαιολογούνταν όπως ο νόμος επιβάλλει από τις συμπαρομαρτούσες συνθήκες εκτέλεσης του κάθε έργου.

Το προαναφερόμενο πλαίσιο οδηγιών, έγινε αποδεκτό τόσο από τα αρμόδια Υπουργεία Υποδομών και Εσωτερικών, όσο και από το Σώμα Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης και την Α’ Ειδική Επιτροπή Ελέγχου νομιμότητας πράξεων επί δημοτικών θεμάτων, του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας.

ΣΤ.   ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Συνεχίστηκε το τρέχον έτος η υλοποίηση των ακόλουθων Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων:

  • CIVILARCH: Αφορά την πρόληψη και διαχείριση επεισοδίων χημικής ρύπανσης ποταμών.
  • COASTANCE: Αφορά τη διαχείριση παράκτιων μεσογειακών ζωνών και στοχεύει στη μελέτη και προστασία από τη διάβρωση των ακτών
  • NEEBOR: Αφορά την ανταλλαγή τεχνογνωσίας στην ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας, με περιφέρειες «τρίτων χωρών» ανατολικά της Ε.Ε.
  • CHORD& SHIFT: Αφορούν την ανάδειξη τουριστικών πόρων σε απομακρυσμένες περιφέρειες της Μεσογείου.

Για τα ανωτέρω προγράμματα έχουν καταβληθεί εντός του 2010, από τους πόρους του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης ΑΜΘ, ποσό €221.100,00, ενώ η συνολική δαπάνη για το τρέχον έτος ανήλθε στο ποσό των €319.939,00.

Περαιτέρω, ξεκίνησαν εντός του 2010, τρία (3) επιπλέον προγράμματα, ήτοι:

  • ΧΜ ΕΟΧ: Αφορά σε παρεμβάσεις που στόχο έχουν την προστασία των υδατικών και δασικών πόρων του Ν. Ροδόπης και την αναβάθμιση της πανίδας και χλωρίδας της ευρύτερης περιοχής.
  • CIVPRO: Αφορά τον τομέα της Πολιτικής Προστασίας και στοχεύει στη διαμόρφωση Περιφερειακών Στρατηγικών για την επαρκή προετοιμασία απέναντι σε φυσικές καταστροφές.
  • MONITOR II: Στοχεύει στην παράδοση εργαλείων και στρατηγικών σχεδίων διαχείρισης κρίσεων, κυρίως πλημμυροπαθών. Το έργο ολοκληρώνεται το Μάρτιο του 2012.

Η.  ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ

Ο Περιφερειακός Σχεδιασμός διαχείρισης απορριμμάτων (ΠΕΣΔΑ), προβλέπει τη λειτουργία δύο ολοκληρωμένων εγκαταστάσεων διαχείρισης απορριμμάτων, που η κάθε μια θα περιλαμβάνει μονάδα επεξεργασίας απορριμμάτων (ΜΕΑ) και Χώρο Υγειονομικής Ταφής Υπολειμμάτων (ΧΥΤΥ). Επίσης από το σχεδιασμό προβλέπεται η δημιουργία δικτύου (15) σταθμών μεταφόρτωσης απορριμμάτων (ΣΜΑ) και η κατασκευή έξι (6) Κέντρων Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών (ΚΔΑΥ).

Η ολοκλήρωση του ΠΕΣΔΑ θα έχει ως αποτέλεσμα την ορθολογική διαχείριση των στερεών αποβλήτων που περιλαμβάνει τη μείωση της παραγόμενης ποσότητας, την επανάχρηση, την ανακύκλωση και την αξιοποίηση αυτών. Επίσης θα έχει σαν αποτέλεσμα τη διακοπή λειτουργίας και την αποκατάσταση του συνόλου των χώρων ανεξέλεγκτης διάθεσης απορριμμάτων (ΧΑΔΑ).

Εχουν εγκριθεί οι ΠΠΕΑ των δύο ολοκληρωμένων εγκαταστάσεων διαχείρισης απορριμμάτων και έχουν καταρτισθεί και υποβληθεί προς έγκριση οι ΜΠΕ.

Σήμερα βρίσκεται σε εξέλιξη το έργο «Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Απορριμμάτων» σε επίπεδο Περιφέρειας ΑΜΘ (ΟΣΔΑ), προϋπολογισμού €22.300.000, συγχρηματοδοτούμενο από το Ταμείο Συνοχής.

 

Ήδη, έχουν ολοκληρωθεί επτά (7) ΣΜΑ (Θάσου, Χρυσούπολης, Ελευθερούπολης, Κ. Νευροκοπίου, Ν. Βύσσας, Σαμοθράκης και Φερρών), το ΣΜΑ Σαππών θα ολοκληρωθεί το α’ τρίμηνο του 2011, για το ΣΜΑ Καβάλας έχουν διακοπεί οι εργασίες λόγω κατάθεσης αιτήσεως αναστολής των εργασιών στο ΣτΕ και για το ΣΜΑ Σουφλίου η κατασκευή θα ολοκληρωθεί εντός του 2011 καθώς με πρόσφατη  απόφαση του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου δικαιώθηκε η σχετική προσφυγή της Περιφέρειας ΑΜΘ.

 

Είναι σε φάση κατασκευής τα ΣΜΑ – ΚΔΑΥ Δράμας, Κομοτηνής, Διδυμοτείχου, Ξάνθης και αναμένεται να ολοκληρωθούν το α’ εξάμηνο του 2011.

Η Ελληνική Εταιρεία αξιοποίησης ανακύκλωσης (ΕΕΑΑ) έχει ολοκληρώσει την κατασκευή του ΚΔΑΥ Αλεξανδρούπολης και έχει αναλάβει περαιτέρω την κατασκευή του ΚΔΑΥ Καβάλας.

Στα πλαίσια του έργου έχει παραληφθεί το σύνολο σχεδόν του κινητού μηχανολογικού εξοπλισμού (τράκτορες, συρμοί μεταφόρτωσης, φορτωτής, οχήματα συλλογής και μεταφοράς κλπ).

Επίσης έχει ξεκινήσει η υλοποίηση των υποδομών της μεταβατικής περιόδου με την ένταξη στο ΕΣΠΑ του έργου εφαρμογής σχεδίου διευθέτησης και επέκτασης του ΧΥΤΑ Κομοτηνής.

 

 

 

Αρθρογράφος

mm
Τμήμα Ειδήσεων Hellas Press Media
Η Hellas Press Media είναι το πρώτο ενημερωτικό Δίκτυο που δημιουργήθηκε στην Ελλάδα. Αν θέλετε να ενταχθείτε στο Δίκτυο επικοινωνήστε στο info@hellaspressmedia.gr