«Κόκκινη» κάρτα στο ψηφιακό έργο για τη γεωργία

18 Ιουλίου 201908:57

Αλλο ένα «εμβληματικό» έργο πληροφορικής της προηγούμενης κυβέρνησης ναυαγεί στο Ελεγκτικό Συνέδριο. Η σύμβαση του έργου «Ψηφιακός μετασχηματισμός του Γεωργικού Τομέα», προϋπολογισμού 31 εκατ. ευρώ, δεν πέρασε πρόσφατα από το ανώτατο δικαστήριο, καθώς έκρινε πλημμελή την υποβολή του σχετικού φακέλου από την πλευρά της αναθέτουσας αρχής, δηλαδή την Κοινωνία της Πληροφορίας (ΚτΠ) Α.Ε.

Σύμφωνα με την Πράξη 218/2019 του Ελεγκτικού Συνεδρίου, από τον σχετικό φάκελο απουσίαζε μια σειρά εγγράφων σημαντικών και απαραίτητων για την έγκριση της σύμβασης. Μεταξύ αυτών, το μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ του υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής και του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, ο αναλυτικός προϋπολογισμός της σύμβασης και η τεκμηρίωσή του, που βάσει νόμου περιλαμβάνονται υποχρεωτικά. Ακόμη, η ΚτΠ Α.Ε. δεν παρουσίασε στοιχεία από τα οποία αποδεικνύεται η τήρηση των προθεσμιών του διαγωνισμού μετά την τροποποίηση των όρων που η ίδια επέφερε.

Το χειρότερο, όπως επισημαίνεται στην απόφαση του ανωτάτου δικαστηρίου, είναι ότι ο φάκελος που υπέβαλε η ΚτΠ Α.Ε. δεν περιείχε ούτε τις αποφάσεις του Δ.Σ. για τη διενέργεια του σχετικού διαγωνισμού, αλλά ούτε και τις αποφάσεις με τις οποίες εγκρίθηκαν τα πρακτικά της Επιτροπής Διενέργειας του Διαγωνισμού. Επίσης, το Ελεγκτικό Συνέδριο ζητεί από την ΚτΠ Α.Ε. να δικαιολογήσει την ανάθεση του έργου στην ένωση εταιρειών «Neuropublic-Intrasoft-OTE», μέλος της οποίας έχει κηρυχθεί έκπτωτο σε διαγωνισμό της ΕΛ.ΑΣ. Πρόκειται για τον ΟΤΕ ο οποίος έχει προσφύγει από τον περασμένο Μάρτιο κατά της απόφασης της Διεύθυνσης Προμηθειών του Αρχηγείου της ΕΛ.ΑΣ. (Φεβρ. 2019) με την οποία τον κήρυξε έκπτωτο στη συμφωνία-πλαίσιο 35/2017. Το Ελεγκτικό Συνέδριο ζητεί από την ΚτΠ Α.Ε., πρώτον, να καταθέσει τη σχετική προσφυγή του ΟΤΕ (και τυχόν εκδοθείσα απόφαση επί της προσφυγής) και δεύτερον, να αιτιολογήσει τους λόγους για τους οποίους έκρινε ότι είναι σύννομη η κατακύρωση του διαγωνισμού στην εν λόγω ένωση εταιρειών. Ειδικότερα, ζήτησε να διευκρινισθούν οι λόγοι για τους οποίους «η αναθέτουσα αρχή έκρινε ότι η ως άνω παράλειψη υποβολής οικονομικής προσφοράς, που οδήγησε στην έκπτωση της ΟΤΕ Α.Ε. από την προαναφερόμενη συμφωνία-πλαίσιο, δεν συνιστά, κατά τα άρθρα 73 (παρ. 4 στ) του ν. 4412/2016 και 2.2.3.3 (παρ. στ) της διακήρυξης, σοβαρή πλημμέλεια κατά την εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο προηγούμενης σύμβασης, που να θέτει εν αμφιβόλω την αξιοπιστία της ιδίας και, κατ’ επέκταση, της αναδόχου κοινοπραξίας, ώστε να είναι επιτρεπτή η κατακύρωση στην τελευταία του αποτελέσματος του διαγωνισμού…».

Τέλος, το Ελεγκτικό Συνέδριο ζητεί να διευκρινισθούν οι λόγοι για τους οποίους η αναθέτουσα αρχή, παρά την ιδιαίτερη πολυπλοκότητα του ελεγχόμενου «έργου», δεν έκανε δεκτά τα αιτήματα φορέων όπως ΙΒΜ, ΙΝΤRΑΚΑΤ, ΜΕΣ.ΣΥΝ.ΕΛ. Α.Ε., Αγροτικός Συν. Αιχμέας Α.Ε., Εν. Αγροτικών Συν. Λακωνίας Α.Ε., κ.ά. για ικανή παράταση 20 έως 60 ημερών της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών στον επίμαχο διαγωνισμό. Σύμφωνα με το ανώτατο δικαστήριο, στον διαγωνισμό τελικά συμμετείχαν «δύο μόνο οικονομικοί φορείς, ο ένας εκ των οποίων αποκλείστηκε λόγω μη κατάθεσης εγγυητικής επιστολής συμμετοχής».

Έντυπη

Αρθρογράφος

mm
Τμήμα Ειδήσεων Hellas Press Media
Η Hellas Press Media είναι το πρώτο ενημερωτικό Δίκτυο που δημιουργήθηκε στην Ελλάδα. Αν θέλετε να ενταχθείτε στο Δίκτυο επικοινωνήστε στο info@hellaspressmedia.gr