ΕΣΠΑ: επενδυτικά σχέδια του κλάδου αγροδιατροφής στην περιφ. Αν.Μακεδονίας-Θράκης

2 Απριλίου 201909:19

Από 16 Απριλίου 2019 έως 30 Μαΐου 2019 θα μπορούν να κατατίθενται, στο πλαίσιο δράσης του ΕΣΠΑ, τα επενδυτικά σχέδια καινοτομίας, έρευνας και ανάπτυξης επιχειρήσεων του κλάδου αγροδιατροφής στην περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.
Στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανατολική Μακεδονία και Θράκη 2014 – 2020», όπως αναφέρει απόφαση του υπουργείου Οικονομίας που υπογράφει ο υφυπουργός Στάθης Γιαννακίδης, ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε επενδυτικής πρότασης δυνητικού δικαιούχου ενίσχυσης δε δύναται να είναι μικρότερος των 50.000 ευρώ και δε δύναται να υπερβαίνει το ποσόν των 400.000 ευρώ. Ο συνολικός προϋπολογισμός είναι 8.000.000 ευρώ.
Σε ποιους απευθύνεται
Απευθύνεται σε υφιστάμενες επιχειρήσεις που χρησιμοποιούν απλογραφικό ή διπλογραφικό λογιστικό σύστημα (τηρούν βιβλία Β΄ή Γ΄κατηγορίας), οι οποίες μέχρι την ημερομηνία υποβολής της αίτησης έχουν κλεισμένες τουλάχιστον δύο διαχειριστικές χρήσεις.
Οι επιχειρήσεις πρέπει να λειτουργούν αποκλειστικά με μία από τις ακόλουθες νομικές μορφές: Ανώνυμη Εταιρεία, Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης, Ομόρρυθμη Εταιρεία ή Ετερόρρυθμη Εταιρεία και ΙΚΕ Ατομική Επιχείρηση, Συνεταιρισμός, Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση του Ν. 4019/2011 [ΚΟΙΝΣΕΠ], και δύνανται να υποβάλουν έως ένα επενδυτικό σχέδιο ανά ΑΦΜ.
Θα επιδοτηθούν επενδυτικά σχέδια που αφορούν σε καινοτομία, εφαρμοσμένη ή βιομηχανική έρευνα και πειραματική ανάπτυξη και που συνδέονται κατ’ αποκλειστικότητα με την αλυσίδα αξίας αγροδιατροφής, της περιφερειακής στρατηγικής έξυπνης εξειδίκευσης της Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης.
Τι χρηματοδοτείται
– Ενισχύσεις για έργα έρευνας και ανάπτυξης:
* Δαπάνες προσωπικού στο βαθμό που απασχολούνται στο έργο έως 70%
* Δαπάνες για όργανα, εξοπλισμό έως 40%
* Δαπάνες κτιρίων και γηπέδων έως 35%
* Δαπάνες για έρευνα επί συμβάσει, γνώσεις και διπλώματα ευρεσιτεχνίας που αγοράστηκαν ή ελήφθησαν με άδεια εκμετάλλευσης από εξωτερικές πηγές με τήρηση της αρχής των ίσων αποστάσεων, και δαπάνες για συμβουλευτικές και ισοδύναμες υπηρεσίες χρησιμοποιούμενες αποκλειστικά για το έργο έως 40%
* Πρόσθετα γενικά έξοδα και λοιπές λειτουργικές δαπάνες που είναι άμεσο αποτέλεσμα του έργου έως  25% 
* ζ) Μελέτες σκοπιμότητας έως  14.000 ευρώ
– Ενισχύσεις καινοτομίας για ΜΜΕ:
* Δαπάνες απόκτησης επικύρωσης και προστασίας διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, στο εσωτερικό ή/και στο εξωτερικό έως 100%. 
* Δαπάνες για την απόσπαση, από οργανισμό έρευνας και διάδοσης γνώσεων ή από μεγάλη επιχείρηση, προσωπικού υψηλής ειδίκευσης, το οποίο απασχολείται σε δραστηριότητες έρευνας, ανάπτυξης και καινοτομίας σε νέες θέσεις που έχουν δημιουργηθεί προς τον σκοπό αυτό στη δικαιούχο επιχείρηση και δεν αντικαθιστά άλλο προσωπικό έως 100%. 
* Δαπάνες για συμβουλευτικές και υποστηρικτικές υπηρεσίες στον τομέα της καινοτομίας έως 14.000 ευρώ.
Σύμφωνα με την απόφαση, αναλυτικές πληροφορίες και ενημέρωση παρέχονται από το Γραφείο Πληροφόρησης της ΕΥΔ ΕΠ ΠΑΜΘ, Ηροδότου 28, 69132 Κομοτηνή, τηλ: 2531352300, email: edapamth@mou.gr.

Αρθρογράφος

mm
Τμήμα Ειδήσεων Hellas Press Media
Η Hellas Press Media είναι το πρώτο ενημερωτικό Δίκτυο που δημιουργήθηκε στην Ελλάδα. Αν θέλετε να ενταχθείτε στο Δίκτυο επικοινωνήστε στο info@hellaspressmedia.gr