Δημοτικό Συμβούλιο, Οικονομική και Επιτροπή Ποιότητας Ζωής συνεδριάζουν την Παρασκευή στο Δήμο Ξάνθης

10 Ιουλίου 201507:00

Σε διαδοχικές συνεδριάσεις την προσεχή Παρασκευή ο Δήμος Ξάνθης πραγματοποιεί τις συνεδριάσεις των τριών σημαντικών πολιτικών οργάνων του για τον Ιούλιο.

Η Οικονομική Επιτροπή συνεδριάζει στη 1 μ.μ., με υπηρεσιακά θέματα κυρίως, ακολουθεί η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής στη 1.30 με λίγα θέματα στην ημερήσια διάταξη και στις 2 μ.μ. ακολουθεί το Δημοτικό Συμβωούλιο.

Ημερήσια διάταξη του Δημ. Συμβουλίου

01ο ΘΕΜΑ :  Συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής τροφίμων και βασικής ύλης συνδρομής του ΕΠ «Επισιτιστική και βασική υλική συνδρομή από το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους άπορους» Δήμου Ξάνθης για το 2015 (εισηγήτρια Ξανθή Γκαϊτατζή)

02ο ΘΕΜΑ :  Συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής του έργου: «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ» (εισηγήτρια Μανά Αικατερίνη)

03ο ΘΕΜΑ :  Τροποποίηση της αρ.3/19-1-15 προγενέστερης απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με την έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΡΟΜΩΝ ΟΡΕΙΝΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ» εργολαβία: «ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΔΑΣΙΚΟΥ ΣΤΟ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΟ ΔΑΣΟΣ ΚΙΜΜΕΡΙΩΝ» (εισηγήτρια Μανά Αικατερίνη)

04ο ΘΕΜΑ :  Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος και αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. Έτους 2015 (εισηγήτρια Αικατερίνη Μανά)

05ο ΘΕΜΑ :  Έκδοση απόφασης για δημιουργία θέσης φορτοεκφόρτωσης επί της οδού Πλάτωνος 42 (εισηγητής Δήμαρχος Ξάνθης κ. Χαράλαμπος Δημαρχόπουλος, Πρόεδρος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής)

06ο ΘΕΜΑ :  Έγκριση της αριθμ.54/2015 απόφασης του ΔΣ του ΝΠΔΔ με την επωνυμία «Κέντρο Πολιτισμού» σχετικά με την 5η αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. Έτους 2015 (εισηγητής Ελευθέριος Αποστολίδης)

07ο ΘΕΜΑ :  Έγκριση της αριθμ.23/2015 απόφασης του ΔΣ του ΝΠΔΔ με την επωνυμία «Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης Δήμου Ξάνθης» σχετικά με την 4η αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. Έτους 2015 (εισηγητής Ελευθέριος Αποστολίδης)

08ο ΘΕΜΑ :  Έγκριση της αριθμ.29/2015 απόφασης του ΔΣ του ΝΠΔΔ με την επωνυμία «Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης Δήμου Ξάνθης» σχετικά με την έγκριση απολογισμού εσόδων – εξόδων οικ. Έτους 2014 (εισηγητής Ελευθέριος Αποστολίδης)

09ο ΘΕΜΑ :  Έγκριση εκτός έδρας μετακίνησης και ημερήσιας αποζημίωσης Δημάρχου Ξάνθης (εισηγητής Ελευθέριος Αποστολίδης)

10ο ΘΕΜΑ :  Λήψη απόφασης για την εκμίσθωση τεσσάρων (4) κυλικείων στο Κλειστό Αθλητικό Κέντρο του Δήμου Ξάνθης (εισηγήτρια Στυλιανή Μόσχου)

11ο ΘΕΜΑ :  Λήψη απόφασης για την επιστροφή αχρεωστήτως κατεβληθέντων προνοιακών επιδομάτων (εισηγήτρια Σοφία Μιχαλακίδου)

12ο ΘΕΜΑ :  Λήψη απόφασης για την επιστροφή αχρεωστήτως κατεβληθέντων προνοιακών επιδομάτων (εισηγήτρια Σοφία Μιχαλακίδου)

13ο ΘΕΜΑ :  Διαγραφή οφειλών από χρηματικούς καταλόγους για παραβάσεις ΚΟΚ (εισηγητής Κωνσταντίνος Κηπουρός)

14ο ΘΕΜΑ :  Λήψη απόφασης για επιστροφή χρημάτων ως αχρεωστήτως καταβληθέντων στον Ο.Κ. (εισηγητής Μιχαήλ Παπαδόπουλος)

15ο ΘΕΜΑ :  Επιστροφή αχρεωστήτως εισπραχθέντος χρηματικού ποσού στην εταιρία “ΕΛΙΣΣΩ ΑΕ” (εισηγήτρια Περιστέρα Κοκκίνου)

16ο ΘΕΜΑ :  Επιβολή προστίμου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8 του Ν.2946/2001 (εισηγητής Ηλίας Κρασούλης)

17ο ΘΕΜΑ :  Λήψη απόφασης για τη διακοπή μισθωτικής σύμβασης και διαγραφή μέρους οφειλής από χρηματικό κατάλογο του Π.Δ. του Ξ. (εισηγήτρια Σιμέλα Σαρροπούλου)

18ο ΘΕΜΑ :  Λήψη απόφασης για την ανάκληση της με αριθμό 202/2015 σχετικά με την Συμμετοχή του Δήμου Ξάνθης ως συνδιοργανωτή στο 3ου Πανελλήνιο Πολιτιστικό Αντάμωμα Θράκης

19ο ΘΕΜΑ :  Οικονομική ενίσχυση συλλόγου

 Στην οικονομική επιτροπή

Θέμα 1ο: Ενστάσεις κατά του Πρακτικού του Σταδίου ΙΙ του Διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου της μελέτης: «Μελέτη 4ου ΓΕΛ Ξάνθης»( Επιτροπή Διαγωνισμού).

 Θέμα 2ο:   Έγκριση απόδοσης λογαριασμού εντάλματος προπληρωμής (Εισηγητής: Χατζηδημητρίου Πλάτωνα).

Θέμα 3ο:  Εκδίκαση ενστάσεων και έγκριση αποτελέσματος δημοπρασίας του έργου «Βελτίωση Βατότητας Αγροτικής στην Τ.Κ. Πασχαλιά της Δ.Ε. Σταυρούπολης (Εισηγήτρια: Αικατερίνη Μανά)

Θέμα 4ο: Εκδίκαση ενστάσεων και έγκριση αποτελέσματος δημοπρασίας του έργου «Βελτίωση Βατότητας Αγροτικής στην Τ.Κ. Νεοχωρίου της Δ.Ε. Σταυρούπολης (Εισηγήτρια: Αικατερίνη Μανά) 

Θέμα 5ο: Έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός των όρων διακήρυξης ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου «Επισκευή και συντήρηση των οχημάτων Δήμου Ξάνθης» (Εισηγητής: Κυριάκος Πεπονίδης).

Θέμα 6ο: Έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός των όρων διακήρυξης ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου «Προμήθεια Φαρμάκων έτους 2015» (Εισηγητής: Κυριάκος Πεπονίδης).

Θέμα 7ο :Έγκριση α)της συγκρότησης επιτροπής διαγωνισμού σύμφωνα με το άρθ.21 παρ.1 και 3 του ν.3316/2005, β)των προτεινόμενων γραφείων μελετών για διαπραγμάτευση, γ)της ημερομηνίας διεξαγωγής της δημοπρασίας για την ανάθεση της μελέτης με τίτλο «Μελέτη στατικής επάρκειας & ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων κολυμβητικής δεξαμενής Δήμου Ξάνθης» συνολικής προεκτιμώμενης αμοιβής 29.855,40€ (χωρίς την δαπάνη Φ.Π.Α.) (Εισηγητής:Χαράλαμπος Αβραμίδης).

Θέμα 8ο :Χορήγηση αποζημίωσης του άρθρου 204 του Ν.3584/2007 στη χήρα πρώην υπαλλήλου του Δήμου Ξάνθης (Εισηγήτρια: Λαμπρινή-Μαρία Ροδοπούλου).

Θέμα 9οΑκύρωση απόφασης Οικονομικής Επιτροπής υπ΄αριθ. 116/2015 που αφορά την κατακύρωση Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με τίτλο «Προμήθεια Τροφίμων και Γαλακτοκομικών Προϊόντων έτους 2015» για το σκέλος φρούτα και λαχανικά για το κέντρο Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης του Δήμου Ξάνθης (Εισηγήτρια: Πολυξένη Καρακατσάνη)

Θέμα 10ο : Άσκηση ή μη έφεσης κατά της υπ΄αριθ. 9/2015 απόφασης του Ειρηνοδικείου Ξάνθης (ειδική διαδικασία εργατικών διαφορών).(Εισηγήτρια: Ελένη Χατζηλιάδου).

Θέμα 11ο :Έγκριση μετακίνησης υπαλλήλων (Εισηγήτρια: Βασιλική Τσιπούρη).

Στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής:

ΘΕΜΑ 1ο  : Παραχώρηση του γηπέδου καλαθοσφαίρισης και του διπλανού περιφραγμένου χώρου στο πάρκο του Μ.Αλεξάνδρου, στην ΚΝΕ στα πλαίσια του 41ου Φεστιβάλ ΚΝΕ-ΟΔΗΓΗΤΗ (εισηγητής : Κρασούλης Ηλίας)

ΘΕΜΑ 2ο  : Παραχώρηση τμήματος της Πλατείας Δημοκρατίας στο Σύλλογο Καρκινοπαθών και Φίλων Ν.Ξάνθης για ενημέρωση του κοινού για την πρόληψη του Καρκίνου του μαστού (εισηγήτρια :Χατζηγεωργίου Σταυρούλα)

ΘΕΜΑ 3ο  : Παραχώρηση τμήματος της Πλατείας Δημοκρατίας στην Περιφερειακή Ενότητα Ξάνθης στα πλαίσια διοργάνωσης του Διεθνούς Τουρνουά Καλαθοσφαίρισης Ανδρών (εισηγήτρια : Χατζηγεωργίου Σταυρούλα)

ΘΕΜΑ 4ο  : Παραχώρηση τμήματος της Πλατείας Δημοκρατίας στο Δ’ Σώμα Στρατού «ΘΡΑΚΗ» (εισηγήτρια: Χατζηγεωργίου Σταυρούλα)

ΘΕΜΑ 5ο  : Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο – Άρση απαλλοτρίωσης ακινήτου στο Ο.Τ.23 του οικισμού Σταυρούπολης Ξάνθης σε εφαρμογή απόφασης του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Κομοτηνής (εισηγητής : Ν.Νικολόπουλος)

Αρθρογράφος

mm
Τμήμα Ειδήσεων Hellas Press Media
Η Hellas Press Media είναι το πρώτο ενημερωτικό Δίκτυο που δημιουργήθηκε στην Ελλάδα. Αν θέλετε να ενταχθείτε στο Δίκτυο επικοινωνήστε στο info@hellaspressmedia.gr