Δήμος Αβδήρων – Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο με 21 θέματα

24 Ιανουαρίου 201913:12

Σας προσκαλώ σε δημόσια τακτική συνεδρίαση που θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αβδήρων (έδρα Γενισέα) στις 28 Ιανουαρίου 2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00 σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 5 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ. Α΄/7.6.2010) για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 1. Έγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: «Συντήρηση Δημοτικών κτηρίων στον οικισμό Διομήδειας και Πεζούλας» (εισηγητής: Χωλίδης Στυλιανός, Αναπληρωτής Προϊστάμενος Τεχνικής Υπηρεσίας)
 2. Έγκριση 2ης τροποποίησης – αναμόρφωσης του προϋπολογισμού και του τεχνικού προγράμματος του Δήμου οικονομικού έτους 2019 (εισηγήτρια: Τσάκου Αρχοντία, Προϊσταμένη Τμήματος Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών)
 3. Έγκριση της τριμηνιαίας έκθεσης ως προς τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού κατά το προηγούμενο της έκθεσης τρίμηνο από 1-10-2018 έως και 31-12-2018 (εισηγήτρια: Τσάκου Αρχοντία, Προϊσταμένη Τμήματος Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών)
 1. Έγκριση διάθεσης πίστωσης για την κάλυψη εκδηλώσεων για τον εορτασμό της «Υπαπαντής Του Κυρίου» στη Γενισέα & «Αγίου Χαραλάμπους» στο Σέλινο του Δήμου Αβδήρων (εισηγητής: Δήμαρχος)
 2. Τροποποίηση του ΟΕΥ του Δήμου Αβδήρων ο οποίος δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 2305/Β΄/6-8-2012 και η τροποποίηση του δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Β΄/1826/22-5-2018, με την προσθήκη δώδεκα (12) κενών οργανικών θέσεων με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου σύμφωνα με το άρθρο 91 του Ν. 4583/18 (ΦΕΚ.Αʼ /212/2018) Ένταξη του Προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι» σε οργανικές μονάδες των Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού και στελέχωση αυτών με μόνιμο προσωπικό (εισηγήτρια: Ζουρνατζίδου – Χρηστακίδου Κωνσταντινιά)
 3. Έγκριση πρόσληψης έκτακτου εποχικού προσωπικού διάρκειας δύο (2) μηνών για αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχιακών αναγκών (εισηγήτρια: Ζουρνατζίδου – Χρηστακίδου Κωνσταντινιά)
 4. Προγραμματισμός προσλήψεων έκτακτου προσωπικού έτους 2019 στους ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθµού και στα ΝΠΙ∆ αυτών με προέλευση των πιστώσεων από ιδίους πόρους: (άρθρο 21 παρ.1 του ν.2190/1994 όπως ισχύει) (εισηγήτρια: Ζουρνατζίδου – Χρηστακίδου Κωνσταντινιά)
 5. Έγκριση παραχώρησης τμήματος αιγιαλού με δημοπρασία για την ανάπτυξη ομπρελών και ξαπλώστρων (εισηγητής: Μαυρομάτης Δημήτριος, Νομικός Σύμβουλος του Δήμου)
 6. Έγκριση παραχώρησης τμήματος δημοτικής έκτασης με δημοπρασία για την εκπλήρωση των προϋποθέσεων της ΚΥΑ ΔΔΠ0007378.0454ΒΕΞ2017.11.05.2017 (ΦΕΚ1636.12.05.2017 τεύχος Β’) και την τουριστική ανάπτυξη της περιοχής, στην θέση ΠΑΡΑΛΙΑ ΜΥΡΩΔΑΤΟΥ Α4 του οικισμού ΕΡΩΔΙΟΥ, ΤΚ Μυρωδάτου του Δήμου Αβδήρων Ν. Ξάνθης (εισηγητής: Μαυρομάτης Δημήτριος, Νομικός Σύμβουλος του Δήμου)
 7. Εκμίσθωση δημοτικού ακινήτου στην παραλία Μυρωδάτου (εισηγητής: Μαυρομάτης Δημήτριος, Νομικός Σύμβουλος του Δήμου)
 8. Έγκριση εκποίησης οικοπέδων σε άστεγους δημότες στον Οικισμό Πόρτο Λάγος του Δήμου μας σύμφωνα με το άρθρο 187 παρ.1 του N. 3463/2006, όπως ισχύει μετά τον ν. 3852/2010 (εισηγητής: Μαυρομάτης Δημήτριος, Νομικός Σύμβουλος του Δήμου)
 9. Εξέταση αιτήματος διαγραφής θέσης στην λαϊκή αγορά Γενισέας και επικαιροποίηση πίνακα θέσεων (εισηγητής: Εμίν Νουρντάν, Αντιδήμαρχος)
 10. Κατάληψη κοινόχρηστου χώρου στην πλατεία Μάνδρας για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων (εισηγητής: Εμίν Νουρντάν, Αντιδήμαρχος)
 11. Έγκριση δαπανών για επεκτάσεις ΦΟΠ σε οικισμούς του Δήμου (εισηγητής: Εμίν Νουρντάν, Αντιδήμαρχος)
 12. Έγκριση της αριθ. 1/2019 Απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ του Δήμου: «Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αβδήρων» που αφορά την έγκριση του απολογισμού του, οικονομικού έτους 2018» (εισηγήτρια: Ρούφου Παρασκευή, Δημοτική Σύμβουλος & Πρόεδρος ΝΠΔΔ)
 13. Κατανομή συμπληρωματικής επιχορήγησης έτους 2018 για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών στα ΝΠΔΔ του Δήμου α) «Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αβδήρων» β) «Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αβδήρων» και γ) Μειονοτικά Σχολεία (εισηγητής: Δήμαρχος)
 14. Έγκριση διάθεσης πίστωσης για την έκδοση Πληροφοριακού Εντύπου – Χάρτης Δήμου Αβδήρων (εισηγητής: Δήμαρχος)
 15. Τροποποίηση της αριθ. 278/2018 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου για την αντικατάσταση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου στην Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Αβδήρων (ΔΕΥΑΑ) και ορισμός Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου (εισηγητής: Δήμαρχος)
 16. Εξειδίκευση πιστώσεων προϋπολογισμού έτους 2019 σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4555/2018 (εισηγήτρια Τσάκου Αρχοντία, Προϊσταμένη Τμήματος Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών)
 17. Ορισμός ενός Δημοτικού Συμβούλου με τον αναπληρωτή του, ως μέλος στην Γνωμοδοτική Επιτροπή για θέματα ανέλκυσης, απομάκρυνσης ή εξουδετέρωσης ναυαγίων ή πλοίων (εισηγητής: Δήμαρχος)
 18. Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής γενικών υπηρεσιών (εισηγητής: Κεμανετζής Παναγιώτης, Προϊστάμενος του Τμήματος Προγραμματισμού, Οργάνωσης, Πληροφορικής & Διαφάνειας)

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Μαυρίδης Νικόλαος

Αρθρογράφος

mm
Τμήμα Ειδήσεων Hellas Press Media
Η Hellas Press Media είναι το πρώτο ενημερωτικό Δίκτυο που δημιουργήθηκε στην Ελλάδα. Αν θέλετε να ενταχθείτε στο Δίκτυο επικοινωνήστε στο info@hellaspressmedia.gr