Διαγωνισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης για την προμήθεια υγρών καυσίμων

24 Οκτωβρίου 201613:51

Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας – Θράκης προκηρύσσει τη διενέργεια  Ηλεκτρονικού Δημόσιου Ανοικτού Διεθνή μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια υγρών καυσίμων (πετρέλαιο κίνησης DIESEL κωδικός –CPV 09134100-8,αμόλυβδη βενζίνη- κωδικός CPV 09132100-4 και πετρέλαιο θέρμανσης – κωδικός CPV 09135100-5) για τις ανάγκες των Υπηρεσιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης (Α.Δ.Μ.-Θ.) για τα έτη 2017-2018 (Τεύχος Διακήρυξης αρ. 6/2016).

Κριτήριο κατακύρωσης θα είναι η συμφερότερη από οικονομικής άποψης προσφορά ανά είδος καυσίμου (ανά cpv), αποκλειστικά βάσει τιμής, δηλ. το μεγαλύτερο ποσοστό (%) παρεχόμενης έκπτωσης στη νόμιμα διαμορφούμενη, την ημέρα παράδοσης, μέση τιμή λιανικής πώλησης των καυσίμων, ανά Περιφερειακή Ενότητα/ Πόλη, όπως αυτή θα προκύπτει από το εκάστοτε εκδιδόμενο δελτίο πιστοποίησης τιμών του αρμοδίου Τμήματος Εμπορίου και Τουρισμού των Περιφερειών Κεντρικής Μακεδονίας και Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης.

Οι διαγωνιζόμενοι έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν προσφορές για μία, περισσότερες ή και για όλες τις Πόλεις – Περιφερειακή ενότητα ,ωστόσο για το σύνολο των φορέων (071,072,073), ανά είδος – cpv (π.χ. μόνο για αμόλυβδη βενζίνη), υποδεικνύοντας ταυτόχρονα στην προσφορά τους συνεργάτες τους σε κάθε πόλη / Περιφερειακή ενότητα. Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος.

Ημερομηνία και ώρα Έναρξης Υποβολής Προσφορών: Τρίτη 25 Οκτωβρίου 2016 10:00 π.μ.

Καταληκτική Ημερομηνία και ώρα Υποβολής Προσφορών: Τρίτη 22 Νοεμβρίου 2016 15:00 μ.μ.

Ημερομηνία και ώρα Αποσφράγισης Προσφορών: Παρασκευή 25 Νοεμβρίου 2016 10:30 π.μ.

Αρθρογράφος

mm
Τμήμα Ειδήσεων Hellas Press Media
Η Hellas Press Media είναι το πρώτο ενημερωτικό Δίκτυο που δημιουργήθηκε στην Ελλάδα. Αν θέλετε να ενταχθείτε στο Δίκτυο επικοινωνήστε στο info@hellaspressmedia.gr