Διαγωνισμός υπηρεσιών καθαριότητας για τις ανάγκες των Αστυνομικών Υπηρεσιών Ξάνθης

11 Φεβρουαρίου 201721:30

Συνοπτικός διαγωνισμός της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ξάνθης, με αποκλειστικό κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής, για την επιλογή παρόχου υπηρεσιών καθαριότητας των κτηριακών εγκαταστάσεων των Αστυνομικών Υπηρεσιών της Δ.Α. Ξάνθης, λόγω μη ολοκλήρωσης του ενιαίου διαγωνισμού που προκηρύχθηκε με την υπ. αριθμ. 10/2015 προκήρυξη, λόγω δικαστικής εμπλοκής από άσκηση προδικαστικών προσφυγών, καθυστέρηση που δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα της αναθέτουσας αρχής και βρίσκεται στο στάδιο τεχνικής αξιολόγησης, προκειμένου να αποτραπεί η σοβαρότατη διακινδύνευση της υγείας των εργαζομένων – κρατουμένων και των προσερχομένων στις Αστυνομικές Υπηρεσίες πολιτών από μολυσματικές και λοιπές ασθένειες. Σε περίπτωση ολοκλήρωσης του ανοικτού διαγωνισμού παύει αυτοδικαίως η παροχή σχετικών υπηρεσιών καθαριότητας.

Προϋπολογισθείσα δαπάνη: 70.000,000€ (συμπ. ΦΠΑ).

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: Τρίτη 21 Φεβρουαρίου 2017 και ώρα 09:00 π.μ.

Οι προσφορές είναι έγγραφες και υποβάλλονται στη Δ/νση Αστυνομίας Ξάνθης, Νέστου 2α (2ος όροφος) Ξάνθη.

Αρθρογράφος

mm
Τμήμα Ειδήσεων Hellas Press Media
Η Hellas Press Media είναι το πρώτο ενημερωτικό Δίκτυο που δημιουργήθηκε στην Ελλάδα. Αν θέλετε να ενταχθείτε στο Δίκτυο επικοινωνήστε στο info@hellaspressmedia.gr