Δια ζώσης αλλά κεκλεισμένων των θυρών συνεδριάζει σήμερα η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ξάνθης

28 Ιουλίου 202008:56

Δυο σημαντικές συνεδριάσεις του Δήμου Ξάνθης υλοποιούνται σήμερα από τα Όργανα Διοίκησής του. Στις 9 το πρωί συνεδριάζει μέσω τηλεδιάσκεψης η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου, ο Πρόεδρος της οποίας και Δήμαρχος Ξάνθης Μανώλης Τσέπελης πρόσφατα ανακάλεσε 14 αποφάσεις της έπειτα από προσφυγές στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας-Θράκης.

Οι διαδικασίες θα υλοποιηθούν λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 184 του Ν.4365/2019, το άρθρο 10 της Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών εμφάνισης Κορωνοϊού COVID 19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσης του», τις αριθμ.18318/13-3-2020, 40/-31-3-2020 και 163/33282-29.05.2020 εγκυκλίους του ΥΠΕΣ και το άρθρο 67 του Ν.3852/2010 προσαρμοσμένο στις προαναφερόμενες διατάξεις.

Ειδικότερα, η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής θα υλοποιηθεί δια ζώσης, ύστερα και από την έντονη διαμαρτυρία των εκπροσώπων των δημοτικών παρατάξεων της αντιπολίτευσης, οι οποίοι με δημόσιες τοποθετήσεις τους έχουν στο πολύ πρόσφατο παρελθόν καταψηφίσει τα εισηγηθέντα θέματα εξαιτίας της δια περιφοράς ψηφοφορίας των θεμάτων που -κατά δήλωση μάλιστα του κ. Μελισσόπουλου- καθιστούσε τις αποφάσεις της διαδικασίας παράνομες καθώς στερούνταν της νόμιμης απαρτίας.

Έτσι, τα θέματα που θα συζητήσει σήμερα δια ζώσης η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ξάνθης είναι : 

 1. Έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου: «Κατασκευή Κυνοκομείου Δήμου Ξάνθης» (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Ιωάννης Ζερενίδης)
 2. Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο, για έγκριση έκθεσης 2ου τριμήνου έτους 2020 για την εκτέλεση του προϋπολογισμού (συντάκτρια Μαρία Σπανού)
 3. Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο, για έγκριση 8ης Αναμόρφωσης προϋπολογισμού έτους 2020 (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Εμμανουήλ Φανουράκης)
 4. Ματαίωση εξέλιξης συνοπτικού διαγωνισμού με τίτλο: «Προμήθεια οικοδομικών υλικών» (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Εμμανουήλ Φανουράκης)
 5. Έγκριση του από 13-7-2020 πρακτικού συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου του έργου: «Κατασκευή βάσεων έδρασης προκατασκευασμένων αιθουσών διδασκαλίας και συνοδευτικές τεχνικές εργασίες» (εισηγήτρια Μαρία Ντουλοπούλου, Πρόεδρος Επιτροπής)
 6. Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και κατάρτιση των όρων της διακήρυξης του συνοπτικού διαγωνισμού με τίτλο: «Προμήθεια υλικών για σιδηροκατασκευές» (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Εμμανουήλ Φανουράκης)
 7. Έγκριση του από 14-7-2020 πρακτικού διενέργειας δημοπρασίας, σχετικά με την «Ανάθεση υπηρεσιών, διαχείρισης ζώων συντροφιάς» (εισηγήτρια Αικατερίνη Μαυρομάτη, Πρόεδρος Επιτροπής)
 8. Έγκριση του από 21-7-2020 πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης διαγωνισμού, με τίτλο: «Υπηρεσίες υποστήριξης και συντήρησης εφαρμογών λογισμικού του Δήμου Ξάνθης» (εισηγητής Αντώνιος Χατζητουλούσης, Πρόεδρος Επιτροπής)
 9. Έγκριση του από 20-7-2020 πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου, του ηλεκτρονικού διαγωνισμού, με τίτλο: «Αντικατάσταση κουφωμάτων σε σχολεία του Δήμου Ξάνθης» (συντάκτρια Πολυξένη Καρακατσάνη, χρήστης ΕΣΗΔΗΣ)
 10. Έγκριση των από 5-5-2020 και 16-6-2020 πρακτικών ανοίγματος οικονομικών προσφορών του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού, με τίτλο: «Προμήθεια διανεμόμενων τροφίμων και ειδών βασικής υλικής συνδρομής, στο πλαίσιο του επιχειρησιακού προγράμματος επισιτιστικής και βασικής υλικής συνδρομής του ταμείου ευρωπαϊκής βοήθειας, για τους απόρους (ΤΕΒΑ) για τις ανάγκες της αποκεντρωμένης προμήθειας τροφίμων και ειδών βασικής υλικής συνδρομής 2018-2019 από την κοινωνική σύμπραξη «ΣΤΗΡΙ-ΖΩ» της περιφερειακής ενότητας Ξάνθης» (συντάκτρια Πολυξένη Καρακατσάνη, χρήστης ΕΣΗΔΗΣ)
 11. Έγκριση των από 11-5-2020 και 29-5-2020 πρακτικών ανοίγματος οικονομικών προσφορών του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού, με τίτλο: « «Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης – κίνησης και λιπαντικών» (συντάκτρια Πολυξένη Καρακατσάνη, χρήστης ΕΣΗΔΗΣ)
 12. Έγκριση δαπανών από την παγία προκαταβολή, για το χρονικό διάστημα από 20-12-2019 έως 29-6-2020 (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Εμμανουήλ Φανουράκης)
 13. Έγκριση ανάθεσης υπηρεσιών για εργασίες ταφών και εκταφών στους χώρους των κοιμητηρίων και διάφορες άλλες παράπλευρες εργασίες, για το έτος 2020 (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Εμμανουήλ Φανουράκης)
 14. Διαγραφή προστίμου από χρηματικό κατάλογο, για παραβάσεις ΚΟΚ (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Εμμανουήλ Φανουράκης)
 15. Διαγραφή οφειλών δημοτικών τελών (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Εμμανουήλ Φανουράκης)
 16. Διαγραφή προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Εμμανουήλ Φανουράκης)
 17. Έγκριση απολογισμού οικονομικού έτους 2019 του ΝΠΔΔ με την επωνυμία: «Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης» (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Εμμανουήλ Φανουράκης)
 18. Έγκριση οικονομικής επιχορήγησης Συλλόγων (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Λεβέντ Καρά Οσμάν Χασάν)

Στις 3 το μεσημέρι θα συνεδριάσει μέσω τηλεδιάσκεψης το Δημοτικό Συμβούλιο Ξάνθης προκειμένου να αποφασίσει στα κάτωθι θέματα

 1. Σύναψη προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Ξάνθης και της Αναπτυξιακής Ανώνυμης Εταιρίας Διαχείρισης Απορριμμάτων Αν. Μακεδονίας Θράκης (ΔΙΑΑΜΑΘ ΑΑΕ) (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Μπαντάκ Σιαμπάν)
 2. Έγκριση έκθεσης 1ου τριμήνου έτους 2020 για την εκτέλεση του προϋπολογισμού (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Εμμανουήλ Φανουράκης, Αντιπρόεδρος ΟΕ)
 3. Καθορισμός αριθμού θέσεων μαθητευόμενων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και κατάρτισης, για απασχόληση στον Δήμο Ξάνθης κατά την περίοδο 2020-2021 (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Εμμανουήλ Φανουράκης)
 4. Παραχώρηση κατά χρήση ακινήτων, ιδιοκτησίας Δήμου Ξάνθης, στο ΝΠΔΔ με την επωνυμία «Κέντρο Πολιτισμού Δήμου Ξάνθης» (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Εμμανουήλ Φανουράκης)
 5. Τροποποίηση της αριθμ.16/2017 προγενέστερης απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία αφορά: «Έγκριση Απόφασης Υλοποίησης με Ίδια Μέσα της Πράξης «ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ» με Κωδικό ΟΠΣ 5002534 στον Άξονα Προτεραιότητας «Ανθρώπινοι Πόροι και Κοινωνική Συνοχή – ΕΚΤ» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΘΡΑΚΗ 2014-2020» (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Εμμανουήλ Φανουράκης)
 6. Έγκριση παράτασης μίσθωσης δημοτικής έκτασης στον Λειβαδίτη & εξουσιοδότηση Δημάρχου Ξάνθης (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Εμμανουήλ Φανουράκης)
 7. Έκφραση σύμφωνη γνώμης του Δημοτικού Συμβουλίου, για τη μεταβίβαση της κυριότητας από το Δημόσιο προς το Δήμο Ξάνθης αιτία δωρεάς ή την παραχώρηση της χρήσης άνευ ανταλλάγματος, του με αριθμό ΒΚ 3803 ακινήτου του Δημοσίου, εκτάσεως 9.033,36 τ.μ., που βρίσκεται στην πόλη της Ξάνθης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 23 του νόμου 4049/2012, όπως ισχύουν σήμερα, για αθλητικούς σκοπούς (εισηγητής Δήμαρχος Ξάνθης, Εμμανουήλ Τσέπελης)
 8. Κάλυψη δαπάνης ταφής θανόντα, λόγω οικονομικής αδυναμίας (Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Λεβέντ Καρά Οσμάν Χασάν)

Αρθρογράφος

mm
Τμήμα Ειδήσεων Hellas Press Media
Η Hellas Press Media είναι το πρώτο ενημερωτικό Δίκτυο που δημιουργήθηκε στην Ελλάδα. Αν θέλετε να ενταχθείτε στο Δίκτυο επικοινωνήστε στο info@hellaspressmedia.gr