Απαντήσεις της Κυβέρνησης στις ερωτήσεις βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ Ξάνθη

18 Νοεμβρίου 201517:30

Σε απάντηση της, που κατέθεσαν στη Βουλή οι Βουλευτές Ε. Γιαννακίδης ,Χ. Ζεϊμπέκ και άλλοι συνάδελφοί τους του ΣΥΡΙΖΑ, με θέμα:«Σχετικά με το αίτημα επαναπρόσληψης απολυμένων εργαζομένων από τις υπηρεσίες του ΟΑΕΔ» ο Αν. Υπουργός Εσωτερικών Χρ. Βερβαρδάκης, αναφέρει:

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 95 του Συντάγματος (Αναθεώρηση 2001) «Η διοίκηση έχει υποχρέωση να συμμορφώνεται προς τις δικαστικές αποφάσεις.Η παράβαση της υποχρέωσης αυτής γεννά ευθύνη για κάθε αρμόδιο όργανο, όπως o νόμος ορίζει. O νόμος ορίζει τα αναγκαία μέτρα για τη διασφάλιση της υμμόρφωσης της διοίκησης». Περαιτέρω, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 3068/2002 «Το Δημόσιο, οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης και τα λοιπά νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου έχουν υποχρέωση να συμμορφώνονται χωρίς καθυστέρηση προς τις δικαστικές αποφάσεις και να προβαίνουν σε όλες τις ενέργειες που επιβάλλονται για την εκπλήρωση της υποχρέωσης αυτής και για την εκτέλεση των αποφάσεων.

Δικαστικές αποφάσεις κατά την έννοια του προηγούμενου εδαφίου είναι όλες οι αποφάσεις των διοικητικών, πολιτικών, ποινικών και ειδικών δικαστηρίων που παράγουν υποχρέωση συμμόρφωσης ή είναι εκτελεστές κατά τις οικείες δικονομικές διατάξεις και τους όρους που κάθε απόφαση τάσσει». Βάσει των προαναφερομένων διατάξεων καθίσταται σαφές ότι η Διοίκηση οφείλει να προβαίνει σε κάθε απαιτούμενη ενέργεια προς συμμόρφωση προς το διατακτικό των δικαστικών αποφάσεων. Όσον αφορά τα πραγματικά περιστατικά περί συμμόρφωσης της Διοίκησης προς την 7711/2013 απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών, αρμόδιο είναι το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

Απάντηση σε ερώτηση για τον εξοπλισμό των σχολείων

Επίσης, σε ερώτηση των Βουλευτών ΣΥΡΙΖΑ Ξάνθης, σχετικά με τα προβλήματα στη διαχείριση του τεχνολογικού εξοπλισμού των σχολικών μονάδων οι συναρμόδιοι Υπουργοί διαβίβασαν την απάντηση της εταιρίας ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε.:

Στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων και του σκοπού εκπλήρωσής της, η εταιρεία «ΚΤΙΡΙΑΚΞΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε.» προβαίνει στην (α) μελέτη, απόκτηση γης, κατασκευή, επέκταση, ανακαίνιση, επισκευή, συντήρηση και εξοπλισμό κτιριακών εγκαταστάσεων και εν γένει υποδομών δημοσίου ενδιαφέροντος, ιδίως κτιριακών εγκαταστάσεων και εν γένει υποδομών:

(i) των φορέων και των δομών εκπαίδευσης και κατάρτισης και των φορέων διοίκησης τους καθώς και κάθε άλλης υπηρεσίας ή νομικού προσώπου που εποπτεύεται από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ή υπάγεται σε αυτό,

(ii) νοσηλευτικών και υγειονομικών μονάδων, εγκαταστάσεων των τμημάτων ιατρικής των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, καθώς και κάθε άλλης υπηρεσίας ή νομικού προσώπου που εποπτεύεται από το Υπουργείο Υγείας ή υπάγεται σε αυτό,

(iii) δικαστικών κτιρίων, σωφρονιστικών καταστημάτων καθώς και καταστημάτων κάθε άλλης υπηρεσίας ή νομικού προσώπου που εποπτεύεται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων ή υπάγεται σε αυτό,

(iν) κάθε υπηρεσίας ή νομικού προσώπου που εποπτεύεται από το Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων ή υπάγεται σε αυτό,

(ν) που θα έχουν ενταχθεί στο εγκεκριμένο πρόγραμμα υλοποίησης έργων της εταιρείας         

Σύμφωνα με τα προαναφερθέντα η εταιρεία «ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε.» διενεργεί σχετικούς διαγωνισμούς προμηθειών εξοπλισμού απαραίτητου για τις εκπαιδευτικές και νοσοκομειακές υποδομές συμπεριλαμβανομένου του τεχνολογικού εξοπλισμού των σχολικών μονάδων και του ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού των νοσοκομείων και κέντρων υγείας.

Η εταιρεία «ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε.» αποτελεί την αναθέτουσα αρχή των εν λόγω προμηθειών

(γραφειακός τεχνολογικός ιατροτεχνολογικός εξοπλισμός) και δεν σχετίζεται με την χρήση και την κυριότητα του εξοπλισμού.

Κατόπιν διενέργειας από πλευράς αναθέτουσας αρχής (ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε. ) της εκάστοτε διαγωνιστικής διαδικασίας προμήθειας εξοπλισμού, και κατακύρωσης αυτού σε συγκεκριμένο προμηθευτή – ανάδοχο, ολοκληρώνεται η προμήθεια με τη μεταβίβαση του εξοπλισμού στο χρήστη.

Αρθρογράφος

mm
Τμήμα Ειδήσεων Hellas Press Media
Η Hellas Press Media είναι το πρώτο ενημερωτικό Δίκτυο που δημιουργήθηκε στην Ελλάδα. Αν θέλετε να ενταχθείτε στο Δίκτυο επικοινωνήστε στο info@hellaspressmedia.gr