Ανοίγει ο δρόμος για τοποθετήσεις στο δημόσιο ατόμων με αναπηρία, πολυτέκνων και άλλων κατηγοριών

24 Δεκεμβρίου 201311:45

Δρομολογείται η τοποθέτηση σε δημόσιες υπηρεσίες ατόμων με αναπηρίες, πολυτέκνων και παιδιών πολυτέκνων, που είχαν επιτύχει σε προκηρύξεις προηγούμενων ετών για θέσεις στους ΟΤΑ πρώτου και δεύτερου βαθμού αλλά βρίσκονται ακόμα στον «αέρα». Λόγω αναστολής διορισμών στους δήμους και τις περιφέρειες έως το 2016 για τις κατηγορίες υποχρεωτικής εκπαίδευσης και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης δεν είχαν διοριστεί στους ΟΤΑ, παρά την ειδική προστασία που τους παρέχει ο νόμος .
Έτσι, το υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης καθόρισε τις διαδικασίες ώστε οι επιτυχόντες προστατευόμενοι του Ν. 2643/1998, από τις προκηρύξεις των Περιφερειακών Διευθύνσεων του ΟΑΕΔ των ετών 2004, 2008 και 2010, κατηγορίας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ) και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (ΥΕ), όλων των κλάδων και ειδικοτήτων σε θέσεις Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθμού, να μπορούν να τοποθετηθούν σε κενές θέσεις άλλων υπηρεσιών και φορέων του δημοσίου (στους ίδιους νομούς που είχε αρχικά τοποθετηθεί), ανάλογα με τις ανάγκες των υπηρεσιών και τα προσόντα των διοριστέων.

Μάλιστα, ουσιαστικά οι Διευθύνσεις Προσωπικού των OTA α΄ και β΄ βαθμού όπου αυτοί είχαν διατεθεί αρχικά προς διορισμό καλούνται να αποδυθούν σε έναν αγώνα δρόμου για να ενημερώσουν τους διοριστέους.

Όπως ορίζεται , σε απόφαση του υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης κ. Κυριάκου Μητσοτάκη η οποία δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ (τεύχος Β’ τεύχος, Αρ. Φύλλου 3253, 20.12.2013) , οι διοριστέοι πρέπει να υποβάλλουν στις Διευθύνσεις Προσωπικού των OTA , μέσα σε 10 ημέρες από την ενημέρωσή τους, δήλωση στην οποία
θα αναφέρουν τυχόν αλλαγή των τυπικών προσόντων που κατέχουν καθώς και την περίπτωση επιθυμίας αλλαγής του νομού στον οποίο έχουν ήδη τοποθετηθεί, λόγω μεταβολής των βιοτικών τους συμφερόντων (η δήλωση θα συνοδεύεται από τα απαραίτητα δικαιολογητικά/ πιστοποιητικά για την απόδειξη των δηλωθέντων). Επίσης, υπεύθυνη δήλωση υποβάλλουν και όσοι από τους επιτυχόντες επιθυμούν να διοριστούν στον αρχικό φορέα που τοποθετήθηκαν. Στην περίπτωση αυτή, θα δηλώνεται ρητά ότι θα αναμένουν την πάροδο της αναστολής διορισμών για τις κατηγορίες ΔΕ και ΥΕ στους OTA α΄ και β΄ βαθμού.
Στη συνέχεια, όλα αυτά θα σταλούν από τους ΟΤΑ στη Διεύθυνση Προσλήψεων Προσωπικού
του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης, η οποία μεριμνά για την εξεύρεση κενών θέσεων προς τοποθέτηση των διοριστέων σε άλλες υπηρεσίες και φορείς του δημοσίου στους νομούς που
αυτοί έχουν τοποθετηθεί ή επιθυμούν να τοποθετηθούν, ανάλογες με τα τυπικά προσόντα των αιτούντων.

Αφού καταρτισθεί πίνακας με τις κενές οργανικές θέσεις, οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν αίτηση στην οποία αναγράφουν μέχρι τρεις θέσεις προτίμησης για διορισμό. Αίτηση για προτίμηση θέσης διορισμού σε νομό διαφορετικό από αυτόν που δηλώθηκε αρχικά γίνεται δεκτή μόνο σε περίπτωση μη ύπαρξης κενών οργανικών θέσεων ανάλογων των τυπικών προσόντων στο νομό αυτό. – Σε περίπτωση υποβολής περισσοτέρων αιτήσεων για την ίδια θέση, η επιλογή του διοριστέου για τοποθέτηση γίνεται με βάση την υπάρχουσα σειρά επιτυχίας για το διορισμό τους στις θέσεις των Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθμού.

Τα επόμενα βήματα είναι τα εξής:

– Η Διεύθυνση Προσλήψεων Προσωπικού του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης καταρτίζει με βάση τις υποβληθείσες αιτήσεις προτίμησης πίνακα τοποθέτησης των διοριστέων στις
νέες θέσεις, κατά κατηγορία και κλάδο (ή ειδικότητα).

– Μέσα σε αποκλειστική προθεσμία 10 ημερών από την αποδοχή της τοποθέτησης, εκδίδεται απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης για την κατανομή των επιτυχόντων προστατευόμενων ατόμων του Ν. 2643/1998 στις νέες θέσεις.

-Η απόφαση δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και κοινοποιείται στους ενδιαφερόμενους καθώς και στις Διευθύνσεις Διοικητικού/Προσωπικού των φορέων υποδοχής (νέες θέσεις) στους οποίους διαβιβάζονται ταυτόχρονα και οι φάκελοι των επιτυχόντων με όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Διαβάστε το σχετικό ΦΕΚ

Πηγή : ΤΟ ΒΗΜΑ

Αρθρογράφος

mm
Τμήμα Ειδήσεων Hellas Press Media
Η Hellas Press Media είναι το πρώτο ενημερωτικό Δίκτυο που δημιουργήθηκε στην Ελλάδα. Αν θέλετε να ενταχθείτε στο Δίκτυο επικοινωνήστε στο info@hellaspressmedia.gr