Με 36 θέματα συνεδριάζει την Παρασκευή το Δημοτικό Συμβούλιο Αβδήρων

21 Μαρτίου 201712:03

Η δημόσια τακτική συνεδρίαση, θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αβδήρων (έδρα Γενισέα) στις 24 Μαρτίου και ώρα 18:00, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Έγκριση του 6ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου: «Ανάπλαση οικισμού Σουνίου» (εισηγητής: Μουμτσάκης Γεώργιος, Προϊστάμενος Τεχνικής Υπηρεσίας)

2. Παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου με τίτλο: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΣΕΛΕΡΟΥ, ΛΕΥΚΟΠΕΤΡΑΣ, ΒΕΛΟΧΩΡΙΟΥ, ΑΚΑΡΠΟΥ, ΦΙΛΙΩΝ ΚΑΙ ΣΗΜΑΝΤΡΩΝ» προϋπολογισμού 1.211.550,00€ που χρηματοδοτείται από το Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Ο.Π.Σ.Α.Α. 949168 (εισηγητής: Μουμτσάκης Γεώργιος, Προϊστάμενος Τεχνικής Υπηρεσίας)

3. Έγκριση 3ης τροποποίησης – αναμόρφωσης του προϋπολογισμού και του τεχνικού προγράμματος του Δήμου οικονομικού έτους 2017 (εισηγήτρια: Τσάκου Αρχοντία Προϊσταμένη Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών)

4. Καθορισμός της εκτέλεσης και του τρόπου δημοπράτησης για τη σύναψη σύμβασης του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΣΕΛΕΡΟΥ» Προϋπολογισμού 30.000,00 με Φ.Π.Α. (Αρ. Μελ.: 14/14-03-2017) (εισηγητής: Μουμτσάκης Γεώργιος, Προϊστάμενος Τεχνικής Υπηρεσίας)

5. Καθορισμός της εκτέλεσης και του τρόπου δημοπράτησης για τη σύναψη σύμβασης του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΕΛΕΡΟΥ» Προϋπολογισμού 72.000,00 με Φ.Π.Α. (Αρ. Μελ.: 27 / 20-06-2016) (εισηγητής: Μουμτσάκης Γεώργιος, Προϊστάμενος Τεχνικής Υπηρεσίας)

6. Καθορισμός της εκτέλεσης και του τρόπου δημοπράτησης για τη σύναψη σύμβασης του έργου: «Διαμόρφωση χώρου Κέντρου Κοινότητας Δήμου Αβδήρων» προϋπολογισμού 16.700,00 € με Φ.Π.Α. (Αρ. Μελ.:11 /15-3-2017) (εισηγητής: Μουμτσάκης Γεώργιος, Προϊστάμενος Τεχνικής Υπηρεσίας)

7. Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 2/2017 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου που αφορά τον «Καθορισμό θέσεων υπαίθριου στάσιμου εμπορίου» (εισηγητής: Τσολακίδης Μιχαήλ, Προϊστάμενος Τμήματος Αγροτικής Ανάπτυξης Κτηνοτροφίας, Αλιείας και Γεωθερμίας)

8. Έγκριση Κανονισμού υπαίθριας διαφήμισης (εισηγητής: Τσολακίδης Μιχαήλ, Προϊστάμενος Τμήματος Αγροτικής Ανάπτυξης Κτηνοτροφίας, Αλιείας και Γεωθερμίας)

9. Μεταφορά λυόμενης κερκίδας (εισηγητής: Μουμτσάκης Γεώργιος, Προϊστάμενος Τεχνικής Υπηρεσίας)

10. Προγραμματισμός προσλήψεων έκτακτου προσωπικού έτους 2017 στους ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθµού και στα ΝΠΙ∆ αυτών με προέλευση των πιστώσεων από ιδίους πόρους (άρθρο 21 παρ.1 του ν.2190/1994 όπως ισχύει) (εισηγητής: Γαρούφας Δήμος, Αντιδήμαρχος)

11. Απασχόληση Εργατικού και Τεχνικού Προσωπικού με ημερομίσθια (εισηγητής: Γαρούφας Δήμος, Αντιδήμαρχος)

12. Έγκριση πρόσληψης έκτακτου εποχικού προσωπικού διάρκειας δύο (2) μηνών για την πυροπροστασία (εισηγητής: Γαρούφας Δήμος, Αντιδήμαρχος)

13. Τροποποίηση και Συμπλήρωση της υπ’ αριθ. 45/2016 Απόφασης της Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Αβδήρων της 16ης Φεβρουαρίου 2016 «Προγραμματισμός προσλήψεων Τακτικού Προσωπικού στο Δήμο Αβδήρων έτους 2016» (εισηγητής: Γαρούφας Δήμος, Αντιδήμαρχος)

14. Προγραμματισμός προσλήψεων προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα (άρθρο 48 του ν.4324/2015 ΦΕΚ 47/Α/2015), έτους 2017 (εισηγητής: Γαρούφας Δήμος, Αντιδήμαρχος)

15. Έγκριση της αριθ. 13/2017 απόφασης του ΝΠΔΔ του Δήμου: «Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Αβδήρων» με θέμα: «Α΄ τροποποίηση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017» (εισηγήτρια: Ζουρνατζίδου – Χρηστακίδου Κωνσταντινιά, Αντιδήμαρχος & Πρόεδρος του ΝΠΔΔ)

16. Έγκριση της αριθ. 7/2017 απόφασης του ΝΠΔΔ του Δήμου: «Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Αβδήρων» με θέμα: «Έγκριση απογραφής περιουσίας – ισολογισμός έναρξης 31-12-2014» (εισηγήτρια: Ζουρνατζίδου – Χρηστακίδου Κωνσταντινιά, Αντιδήμαρχος & Πρόεδρος του ΝΠΔΔ)

17. Έγκριση της αριθ. 8/2017 απόφασης του ΝΠΔΔ του Δήμου: «Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Αβδήρων» με θέμα: «Έγκριση ισολογισμού χρήσεως 2015» (εισηγήτρια: Ζουρνατζίδου – Χρηστακίδου Κωνσταντινιά, Αντιδήμαρχος & Πρόεδρος του ΝΠΔΔ)

18. Ένταξη του Δήμου Αβδήρων στο Εθνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων – Προαγωγής Υγείας. Έγκριση Καταστατικού, ορισμός εκπροσώπων και Συντονιστικής Επιτροπή (εισηγητής: Δήμαρχος)

19. Έγκριση συμφωνητικού συνεργασίας για τη λειτουργία του πάρκου κυκλοφοριακής αγωγής του Δήμου Αβδήρων (εισηγητής: Δήμαρχος)

20. Συμμετοχή του Δήμου Αβδήρων στην Έκθεση «Ελλάδος Γεύση» που θα πραγματοποιηθεί από τις 18 έως 21 Μαΐου 2017 στο Εκθεσιακό Κέντρο Περιστερίου και έγκριση διάθεσης σχετικής πίστωσης (εισηγητής: Δήμαρχος)

21. Τροποποίηση της με αριθμ. 224/2016 Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Αβδήρων «Αναπροσαρμογή τελών φωτισμού και καθαριότητας για το έτος 2017 και εφεξής» (εισηγητής: Δήμαρχος)

22. Ανάληψη υποχρέωσης για την καταβολή των οφειλομένων δεδουλευμένων αποδοχών των εργαζομένων που παρείχαν την εργασία τους στο ΚΔΑΠ Φιλίων και στην Κοινωφελή Επιχείρηση Πολιτισμού – Αθλητισμού και Κοινωνικής Προστασίας του Δήμου Αβδήρων (εισηγητής: Δήμαρχος)

23. Έγκριση της αριθ. 10/2017 απόφασης του ΝΠΔΔ του Δήμου: «Κέντρο Υποστήριξης και Κοινωνικής Φροντίδας Βρεφικής – Παιδικής και Τρίτης Ηλικίας Δήμου Αβδήρων» με θέμα: «3η τροποποίηση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017 του Κ.Υ.Κ.Φ.Β.Π.Τ.Η.Δ. Αβδήρων (εισηγητής: Κασσέρης Κωνσταντίνος, Δημοτικός Σύμβουλος & Πρόεδρος ΝΠΔΔ)

24. Τροποποίηση της αριθ. 256/2015 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου για αντικατάσταση μελών Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ του Δήμου μας με την επωνυμία: «Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Αβδήρων» (εισηγητής: Δήμαρχος)

25. Έγκριση Σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης με την ΔΕΥΑΑ για τη «Συντήρηση υδραυλικών εγκαταστάσεων Δήμου Αβδήρων» (εισηγητής: Χατζόπουλος Νικόλαος, Δημοτικός Σύμβουλος & Πρόεδρος Δ.Ε.Υ.Α.Α.)

26. Έγκριση χορήγησης οικονομικής ενίσχυσης του Αθλητικού σωματείου με την επωνυμία «Ερυθρός Αστέρας Σελέρου Ξάνθης» (εισηγητής: Δήμαρχος)

27. Έγκριση χορήγησης οικονομικής ενίσχυσης του σωματείου με την επωνυμία «Αθλητικός Όμιλος Βιστωνίδος» (εισηγητής: Δήμαρχος)

28. Έγκριση χορήγησης οικονομικής ενίσχυσης του σωματείου με την επωνυμία «Μορφωτικός Πολιτιστικός Αθλητικός Σύλλογος Ακαδημία Ποδοσφαίρου Βιστωνίδας» (εισηγητής: Δήμαρχος)

29. Έγκριση χορήγησης οικονομικής ενίσχυσης του Πολιτιστικού Συλλόγου Γυναικών Μαγικού-Αλκυώνης «ΣΥ.Γ.Μ.Α.» (εισηγητής: Δήμαρχος)

30. Συνδιοργάνωση εκδήλωσης του Δήμου Αβδήρων με τον Ποδηλατικό Σύλλογο Ξάνθης «Ο ΠΗΓΑΣΟΣ» στο αεροδρόμιο του Ζυγού για την πραγματοποίηση Διασυλλογικού αγώνα 4xcross μικρών κατηγοριών (εισηγητής: Δήμαρχος)

31. Συνδιοργάνωση εκδήλωσης του Δήμου Αβδήρων με τον Σύλλογο Εθελοντών Αιμοδοτών Ν. Ξάνθης για την πραγματοποίηση της δράσης «Εαρινές Αιμοδοσίες Αγάπης 2017» (εισηγητής: Δήμαρχος)

32. Έγκριση δαπανών για επεκτάσεις ΦΟΠ σε οικισμούς του Δήμου (εισηγήτρια: Ζουρνατζίδου-Χρηστακίδου Κωνσταντινιά, Αντιδήμαρχος)

33. Συνδιοργάνωση εκδήλωσης του Δήμου Αβδήρων με τον Σύλλογο Σαρακατσάνων Ν. Ξάνθης «Ο ΛΕΠΕΝΙΩΤΗΣ» του 17ου Ανταμώματος στο Λειβαδίτη Ξάνθης (εισηγητής: Δήμαρχος)

34. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής γενικών υπηρεσιών (εισηγητής: Παναγιώτης Κεμανετζής, Προϊστάμενος Τμήματος Προγραμματισμού, Οργάνωσης, Πληροφορικής & Διαφάνειας)

35. Έγκριση κοπής τριών (3) πεύκων στα Νεκροταφεία Πετεινού και δύο (2) κυπαρισσιών στα Νεκροταφεία Διομήδειας (εισηγητής: Δήμαρχος)

36. Εγγραφή του Δήμου Αβδήρων ως συνδρομητή σε ημερήσιες και εβδομαδιαίες εφημερίδες για το έτος 2017 (εισηγητής: Δήμαρχος)

Αρθρογράφος

mm
Τμήμα Ειδήσεων Hellas Press Media
Η Hellas Press Media είναι το πρώτο ενημερωτικό Δίκτυο που δημιουργήθηκε στην Ελλάδα. Αν θέλετε να ενταχθείτε στο Δίκτυο επικοινωνήστε στο info@hellaspressmedia.gr