Απέτυχε η Αγροτική στα τραπεζικά τεστ

23 Ιουλίου 201022:26

CE91CE93CEA1CE9FCEA4CE99CE9ACE97CEA4CEA1CE91CEA0CE95CE96CE91Επτά από τις 91 μεγάλες ευρωπαϊκές τράπεζες που υποβλήθηκαν σε τέστ προσομοίωσης ακραίων κινδύνων δεν κατόρθωσαν να το περάσουν, δήλωσε σήμερα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή Τραπεζικής Εποπτείας (CEBS), πράγμα που σημαίνει ότι θα πρέπει να συγκεντρώσουν κεφάλαια για να ενισχύσουν την οικονομική τους θέση.

Η CEBS δεν δημοσιοποίησε τον κατάλογο των εν λόγω τραπεζών, αλλά σύμφωνα με τις εθνικές εποπτικές αρχές, είναι: η γερμανική Hypo Real Estate, οι ισπανικές τράπεζες καταθέσεων ταμιευτηρίου Diada, Cajasur, Espiga, Unnim και η Banca civica και η ελληνική ΑΤΕBank (Αγροτική τράπεζα της Ελλάδος). Aναλυτικά οι ανακοινώσεις των ελληνικών τραπεζών:

Εθνική Τράπεζα

Πέρασε τo τεστ αντοχής ( stress test) των τραπεζών η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος και όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή της αναγνωρίζει και αποδέχεται τα αποτελέσματα της άσκησης προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων.

Η επίπτωση των υποθέσεων του δυσμενούς σεναρίου διαμορφώνει τον εκτιμώμενο δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας Tier 1 (σε ενοποιημένη βάση) στο 9.6% το 2011 έναντι 11.3% στο τέλος του 2009. Επιπρόσθετη επίπτωση της τάξης των 2.2 ποσοστιαίων μονάδων προκύπτει από την εφαρμογή του δυσμενούς σεναρίου, που λαμβάνει υπόψη το δημοσιονομικό κίνδυνο των ευρωπαϊκών χωρών, με αποτέλεσμα ο εκτιμώμενος δείκτης Tier 1 να διαμορφώνεται στο 7.4% στο τέλος του 2011 συγκριτικά με τον ελάχιστο εποπτικό όριο του 4%.

Τα αποτελέσματα της άσκησης υποδηλώνουν απόθεμα, ύψους 1.009 εκατ. ευρώ, επί των κεφαλαίων Tier 1 σε σχέση με το όριο του 6% του δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας Tier 1 για την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, όπως ορίστηκε αποκλειστικά για τους σκοπούς της παρούσας άσκησης. Αυτό το όριο δεν θα πρέπει σε καμία περίπτωση να ερμηνευθεί ως ένα ελάχιστο εποπτικό όριο (σημειώνεται ότι το ελάχιστο όριο του δείκτη Tier 1 έχει καθοριστεί εποπτικά στο 4%) ούτε ως ο εξατομικευμένος δείκτης, που αντανακλά το προφίλ κινδύνου του ιδρύματος και διαμορφώνεται με βάση τη διαδικασία εποπτικής αξιολόγησης στο πλαίσιο του Πυλώνα ΙΙ της Ευρωπαϊκής οδηγίας 48 (Capital Requirements Directive – CRD).

Alpha Bank

Η Alpha Bank ΑΕ συμμετείχε στην άσκηση προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων που διενεργήθηκε σε πανευρωπαϊκό επίπεδο (2010 EU Wide Stress Testing Exercise of European Banks), την οποία συντόνισε η Επιτροπή Ευρωπαϊκών Αρχών Εποπτείας των Τραπεζών (CEBS), σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, και υπό την εποπτεία της Τράπεζας της Ελλάδος.

H Alpha Bank AE αναγνωρίζει και αποδέχεται τα αποτελέσματα της ανωτέρω άσκησης προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων.

Η άσκηση αυτή συμπληρώνει τις διαδικασίες διαχείρισης κινδύνων και την τακτική διενέργεια σεναρίων προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων, που έχουν αναπτυχθεί από την Alpha Bank AE, βάσει του θεσμικού πλαισίου για τον Πυλώνα 2 της Βασιλείας ΙΙ και ειδικότερα τα προβλεπόμενα στις ΠΔ/ΤΕ 2577/2006 και 2595/2007 όπως και τις απαιτήσεις του ν. 3601/2007, όπως ισχύει (αποτελεί ενσωμάτωση στο ελληνικό δίκαιο των διατάξεων της CRD).

Η άσκηση διενεργήθηκε με τη χρήση των σεναρίων, τη μεθοδολογία και τις βασικές παραδοχές που παρείχε η CEBS (βλ. την συνολική έκθεση όπως δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα της CEBS). Η επίπτωση των υποθέσεων του δυσμενούς σεναρίου διαμορφώνει τον εκτιμώμενο δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας Tier 1(σε ενοποιημένη βάση) σε 10,9 % το 2011 έναντι 11,6 % στο τέλος του 2009. Επιπρόσθετη επίπτωση της τάξης των 2,7 ποσοστιαίων μονάδων προκύπτει από την εφαρμογή του δυσμενούς σεναρίου που λαμβάνει υπόψη τον δημοσιονομικό κίνδυνο των Ευρωπαϊκών χωρών, με αποτέλεσμα ο εκτιμώμενος δείκτης Tier 1 να διαμορφώνεται στο 8,2% στο τέλος του 2011, συγκριτικά με το ελάχιστο εποπτικό όριο του 4%.

Τα αποτελέσματα της άσκησης λαμβάνοντας υπόψη το δυσμενές σενάριο σε συνδυασμό με το σενάριο δημοσιονομικού κινδύνου των Ευρωπαϊκών χωρών υποδηλώνουν απόθεμα ύψους € 1.160 εκ. επί των κεφαλαίων Tier 1, σε σχέση με το όριο του 6% του δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας Tier 1, όπως ορίστηκε αποκλειστικά για τους σκοπούς της παρούσας άσκησης. Αυτό το όριο δεν θα πρέπει σε καμία περίπτωση να ερμηνευθεί ως ένα ελάχιστο εποπτικό όριο (σημειώνεται ότι το ελάχιστο όριο του δείκτη Tier 1 έχει καθοριστεί εποπτικά στο 4%), ούτε ως ο εξατομικευμένος δείκτης που αντανακλά το προφίλ κινδύνου του ιδρύματος και διαμορφώνεται με βάση την διαδικασία εποπτικής αξιολόγησης στο πλαίσιο του Πυλώνα II της Ευρωπαϊκής οδηγίας 48 (Capital Requirements Directive -CRD).

H Alpha Bank AE συζήτησε διεξοδικά με την ΤτΕ τα αποτελέσματα της άσκησης.

Το σενάριο προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων διενεργήθηκε σύμφωνα με μια σειρά απλουστευτικών παραδοχών ( πχ. Δεν υπάρχει μεταβολή του ισολογισμού). Συνεπώς, η πληροφορία σχετικά με το Σενάριο Αναφοράς παρέχεται μόνο για λόγους σύγκρισης και δεν θα πρέπει σε καμία περίπτωση να θεωρηθεί ως πρόβλεψη.

Είναι επιτακτική ανάγκη κατά την ερμηνεία των αποτελεσμάτων της άσκησης, να γίνει διάκριση μεταξύ των αποτελεσμάτων που προκύπτουν από την εφαρμογή των 4 διαφορετικών σεναρίων που αναπτύχθηκαν στο πλαίσιο της άσκησης. Ειδικότερα τα αποτελέσματα των δυσμενών σεναρίων δεν θα πρέπει να θεωρηθούν αντιπροσωπευτικά της τρέχουσας κατάστασης, ούτε να χρησιμοποιούνται για την εκτίμηση πιθανών αναγκών ενίσχυσης των υπαρχόντων κεφαλαίων. Μια άσκηση προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων δεν εκτιμά προβλέψεις αναμενόμενων αποτελεσμάτων. Τούτο διότι τα δυσμενή σενάρια έχουν σχεδιαστεί για να παρέχουν μία ανάλυση ευαισθησίας στην περίπτωση που οι εύλογες αλλά ακραίες παραδοχές τους πραγματοποιηθούν (what-if analysis). Οι υποθέσεις των σεναρίων επομένως δεν είναι πολύ πιθανό να πραγματοποιηθούν. Οι επίπτωσεις των σεναρίων ενδέχεται να είναι διαφορετική για κάθε πιστωτικό ίδρυμα, λόγω των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών του κάθε ιδρύματος.

Eurobank

Η Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias Α.Ε. (“Eurobank EFG”) συμμετείχε στην άσκηση προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων που διενεργήθηκε σε πανευρωπαϊκό επίπεδο (2010 EU Wide Stress Testing Exercise of European Banks), την οποία συντόνισε η Επιτροπή Ευρωπαϊκών Αρχών Εποπτείας των Τραπεζών (CEBS), σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, και υπό την εποπτεία της Τράπεζας της Ελλάδος.

Η Eurobank EFG αναγνωρίζει και αποδέχεται τα αποτελέσματα της ανωτέρω άσκησης προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων.

Η άσκηση αυτή συμπληρώνει τις διαδικασίες διαχείρισης κινδύνων και την τακτική διενέργεια σεναρίων προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων, που έχουν αναπτυχθεί από την Eurobank EFG, βάσει του θεσμικού πλαισίου για τον Πυλώνα 2 της Βασιλείας ΙΙ και ειδικότερα τα προβλεπόμενα στις ΠΔ/ΤΕ 2577/2006 και 2595/2007 όπως και τις απαιτήσεις του ν. 3601/2007, όπως ισχύει (αποτελεί ενσωμάτωση στο ελληνικό δίκαιο των διατάξεων της CRD).

Η άσκηση διενεργήθηκε με τη χρήση των σεναρίων, τη μεθοδολογία και τις βασικές παραδοχές που παρείχε η CEBS (βλ. την συνολική έκθεση όπως δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα της CEBS). Η επίπτωση των υποθέσεων του δυσμενούς σεναρίου διαμορφώνει τον εκτιμώμενο δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας Tier 1 (σε ενοποιημένη βάση) σε 10,2% το 2011 έναντι 11,2% στο τέλος του 2009. Επιπρόσθετη επίπτωση της τάξης των 2 ποσοστιαίων μονάδων προκύπτει από την εφαρμογή του δυσμενούς σεναρίου που λαμβάνει υπόψη τον δημοσιονομικό κίνδυνο των Ευρωπαϊκών χωρών, με αποτέλεσμα ο εκτιμώμενος δείκτης Tier 1 να διαμορφώνεται στο 8,17% στο τέλος του 2011, συγκριτικά με τον ελάχιστο εποπτικό όριο του 4%.

Τα αποτελέσματα της άσκησης υποδηλώνουν απόθεμα ύψους 1.159 εκ. ευρώ επί των κεφαλαίων Tier 1, σε σχέση με το όριο του 6% του δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας Tier 1, όπως ορίστηκε αποκλειστικά για τους σκοπούς της παρούσας άσκησης. Αυτό το όριο δεν θα πρέπει σε καμία περίπτωση να ερμηνευθεί ως ένα ελάχιστο εποπτικό όριο (σημειώνεται ότι το ελάχιστο όριο του δείκτη Tier 1 έχει καθοριστεί εποπτικά στο 4%), ούτε ως ο εξατομικευμένος δείκτης που αντανακλά το προφίλ κινδύνου του ιδρύματος και διαμορφώνεται με βάση την διαδικασία εποπτικής αξιολόγησης στο πλαίσιο του Πυλώνα ΙΙ της Ευρωπαϊκής οδηγίας 48 (Capital Requirements Directive – CRD).

Η Eurobank EFG συζήτησε διεξοδικά με την ΤτΕ τα αποτελέσματα της άσκησης.

Το σενάριο προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων διενεργήθηκε σύμφωνα με μια σειρά απλουστευτικών παραδοχών (πχ. δεν υπάρχει μεταβολή του ισολογισμού). Συνεπώς, η πληροφορία σχετικά με το Σενάριο Αναφοράς παρέχεται μόνο για λόγους σύγκρισης και δεν θα πρέπει σε καμία περίπτωση να θεωρηθεί ως πρόβλεψη.

Είναι επιτακτική ανάγκη κατά την ερμηνεία των αποτελεσμάτων της άσκησης, να γίνει διάκριση μεταξύ των αποτελεσμάτων που προκύπτουν από την εφαρμογή των διαφορετικών σεναρίων που αναπτύχθηκαν στο πλαίσιο της άσκησης. Ειδικότερα τα αποτελέσματα των δυσμενών σεναρίων δεν θα πρέπει να θεωρηθούν αντιπροσωπευτικά της τρέχουσας κατάστασης, ούτε να χρησιμοποιούνται για την εκτίμηση πιθανών αναγκών ενίσχυσης των υπαρχόντων κεφαλαίων.

Μια άσκηση προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων δεν εκτιμά προβλέψεις αναμενόμενων αποτελεσμάτων. Τούτο διότι τα δυσμενή σενάρια έχουν σχεδιαστεί για να παρέχουν μία ανάλυση ευαισθησίας στην περίπτωση που οι εύλογες αλλά ακραίες παραδοχές τους πραγματοποιηθούν (what-if analysis). Οι υποθέσεις των σεναρίων επομένως δεν είναι πολύ πιθανό να πραγματοποιηθούν. Οι επίπτωση των σεναρίων ενδέχεται να είναι διαφορετική για κάθε πιστωτικό ίδρυμα, λόγω των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών του κάθε ιδρύματος.

Aγροτική Τράπεζα

Δεν πέρασε τα τεστ αντοχής των τραπεζών η Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος. Η άσκηση υποδηλώνει έλλειμμα ύψους 242,6 εκατ. ευρώ και η δίοικησή της συζήτησε διεξοδικά με την Τράπεζα της Ελλάδος τα αποτελέσματα της άσκησης και συμφωνήθηκαν η ATEbank να προχωρήσει σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, ώστε να υπερκαλύψει τις μελλοντικές ανάγκες κεφαλαιακής επάρκειας.

Ειδικότερα, σε σχετική ανακοίνωση, μεταξύ άλλων, αναφέρει: «Η ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. συμμετείχε στην άσκηση προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων που διενεργήθηκε σε πανευρωπαϊκό επίπεδο (2010 EU Wide Stress Testing Exercise of European Banks), την οποία συντόνισε η Επιτροπή Ευρωπαϊκών Αρχών Εποπτείας των Τραπεζών (CEBS), σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, και υπό την εποπτεία της Τράπεζας της Ελλάδος Α.Ε.

-Η ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. αναγνωρίζει και αποδέχεται τα αποτελέσματα της ανωτέρω άσκησης προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων.

-Η άσκηση αυτή συμπληρώνει τις διαδικασίες διαχείρισης κινδύνων και την τακτική διενέργεια σεναρίων προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων, που έχουν αναπτυχθεί από Η ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. βάσει του θεσμικού πλαισίου για τον Πυλώνα 2 της Βασιλείας ΙΙ και ειδικότερα τα προβλεπόμενα στις ΠΔ/ΤΕ 2577/2006 και 2595/2007 όπως και τις απαιτήσεις του ν. 3601/2007, όπως ισχύει (αποτελεί ενσωμάτωση στο ελληνικό δίκαιο των διατάξεων της CRD).

-Η άσκηση διενεργήθηκε με τη χρήση των σεναρίων, τη μεθοδολογία και τις βασικές παραδοχές που παρείχε η CEBS (βλ. την συνολική έκθεση όπως δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα της CEBS). Η επίπτωση των υποθέσεων του δυσμενούς σεναρίου διαμορφώνει τον εκτιμώμενο δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας Tier 1(σε ενοποιημένη βάση) σε 8,9% το 2011 έναντι 8,4% στο τέλος του 2009. Επιπρόσθετη επίπτωση της τάξης των 4,54 ποσοστιαίων μονάδων προκύπτει από την εφαρμογή του δυσμενούς σεναρίου που λαμβάνει υπόψη τον δημοσιονομικό κίνδυνο των Ευρωπαϊκών χωρών, με αποτέλεσμα ο εκτιμώμενος δείκτης Tier 1 να διαμορφώνεται στο 4,36% στο τέλος του 2011, συγκριτικά με τον ελάχιστο εποπτικό όριο του 4%.

-Τα αποτελέσματα της άσκησης υποδηλώνουν έλλειμμα ύψους 242,6 εκ. επί των κεφαλαίων Tier 1, σε σχέση με το όριο του 6% του δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας Tier 1, όπως ορίστηκε αποκλειστικά για τους σκοπούς της παρούσας άσκησης. Αυτό το όριο δεν θα πρέπει σε καμία περίπτωση να ερμηνευθεί ως ένα ελάχιστο εποπτικό όριο (σημειώνεται ότι το ελάχιστο όριο του δείκτη Tier 1 έχει καθοριστεί εποπτικά στο 4%), ούτε ως ο εξατομικευμένος δείκτης που αντανακλά το προφίλ κινδύνου του ιδρύματος και διαμορφώνεται με βάση την διαδικασία εποπτικής αξιολόγησης στο πλαίσιο του Πυλώνα II της Ευρωπαϊκής οδηγίας 48 (Capital Requirements Directive -CRD).

Η ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. συζήτησε διεξοδικά με την ΤτΕ τα αποτελέσματα της άσκησης και συμφωνήθηκαν τα εξής:

-Η Τράπεζα να προχωρήσει σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ώστε να υπερκαλύψει τις μελλοντικές ανάγκες κεφαλαιακής επάρκειας

-Η Τράπεζα να ενισχύσει τα εποπτικά ίδια κεφάλαια μέσω σταδιακής απεμπλοκής από συμμετοχές σε εταιρίες χρηματοπιστωτικού τομέα που κατέχει

-Να προβεί σε κινήσεις μείωσης του λειτουργικού κόστους και αύξησης των πηγών εσόδων.

Επίσης συμφωνήθηκαν τα εξής:

-Το σενάριο προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων διενεργήθηκε σύμφωνα με μια σειρά απλουστευτικών παραδοχών ( πχ. Δεν υπάρχει μεταβολή του ισολογισμού). Συνεπώς, η πληροφορία σχετικά με το Σενάριο Αναφοράς παρέχεται μόνο για λόγους σύγκρισης και δεν θα πρέπει σε καμία περίπτωση να θεωρηθεί ως πρόβλεψη.

– Είναι επιτακτική ανάγκη κατά την ερμηνεία των αποτελεσμάτων της άσκησης, να γίνει διάκριση μεταξύ των αποτελεσμάτων που προκύπτουν από την εφαρμογή των διαφορετικών σεναρίων που αναπτύχθηκαν στο πλαίσιο της άσκησης.

Ειδικότερα τα αποτελέσματα των δυσμενών σεναρίων δεν θα πρέπει να θεωρηθούν αντιπροσωπευτικά της τρέχουσας κατάστασης, ούτε να χρησιμοποιούνται για την εκτίμηση πιθανών αναγκών ενίσχυσης των υπαρχόντων κεφαλαίων. Μια άσκηση προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων δεν εκτιμά προβλέψεις αναμενόμενων αποτελεσμάτων. Τούτο διότι τα δυσμενή σενάρια έχουν σχεδιαστεί για να παρέχουν μία ανάλυση ευαισθησίας στην περίπτωση που οι εύλογες αλλά ακραίες παραδοχές τους πραγματοποιηθούν (what-if analysis).

Οι υποθέσεις των σεναρίων επομένως δεν είναι πολύ πιθανό να πραγματοποιηθούν. Οι επίπτωση των σεναρίων ενδέχεται να είναι διαφορετική για κάθε πιστωτικό ίδρυμα, λόγω των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών του κάθε ιδρύματος».

Tαχυδρομικό Ταμιευτήριο

Με αφορμή τα αποτελέσματα των stress tests, ο πρόεδρος του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου, κ. Κλέων Παπαδόπουλος, δήλωσε ότι «σε μια εποχή όπου όχι μόνο οι τράπεζες, αλλά η ελληνική οικονομία και η κοινωνία συνολικά περνούν ένα μεγάλο «stress test», το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο αποδεικνύει ότι διαθέτει το υπόβαθρο και τη δυναμική για να στηρίξει την ανάπτυξη.

Οι επιδόσεις του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου στα τεστ αντοχής, όχι μόνο σε ελληνικό αλλά και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, επιβεβαιώνουν ότι η Τράπεζα έχει την ικανότητα να στηρίξει την οικονομία παραμένοντας σταθερά δίπλα στους πολίτες, από θέση ισχύος.

Μπορούμε να δώσουμε νέα ώθηση στην οικονομία, να προστατεύσουμε την κοινωνία και να μεταδώσουμε την αισιοδοξία που όλοι χρειαζόμαστε.

Και όλα αυτά μπορούμε να τα κάνουμε πράξη, όπως τόσα χρόνια τώρα, με επάρκεια, αυτάρκεια, και πάνω απ’ όλα σοβαρότητα, αγκαλιάζοντας την ίδια στιγμή όλους όσοι χρειάζονται τη στήριξή μας.

Το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο είναι εγγύηση για τους εκατομμύρια καταθέτες που του εμπιστεύονται καθημερινά τις οικονομίες τους. Είναι μία σύγχρονη τράπεζα που δείχνει έμπρακτα ότι η σχέση της με τους πολίτες δεν μπορεί παρά να είναι σχέση εμπιστοσύνης. Μία διαχρονική σχέση εμπιστοσύνης που κανείς δεν μπορεί να αμφισβητήσει.»

Tράπεζα Πειραιώς

Η Τράπεζα Πειραιώς συμμετείχε επιτυχώς στην πανευρωπαϊκή άσκηση προσομοίωσης υποθετικά ακραίων καταστάσεων για τον τραπεζικό κλάδο, τα αποτελέσματα της οποίας δημοσιοποιήθηκαν σήμερα. Η άσκηση αυτή περιλαμβάνει ένα βασικό (αναμενόμενο, πιθανό), ένα δυσμενές (ιδιαίτερα αντίξοο) και ένα ακραία δυσμενές σενάριο (το εξαιρετικά αντίξοο). Σκοπός της άσκησης ήταν να διερευνηθεί η αντοχή της κεφαλαιακής επάρκειας του τραπεζικού κλάδου στην Ευρώπη, σε ενδεχόμενη περαιτέρω επιδείνωση της οικονομικής κρίσης, και να προσδιορισθεί οποιοδήποτε απαιτούμενο κεφάλαιο για την επαναφορά του δείκτη Βασικών Ιδίων Κεφαλαίων (Tier 1) στο 6% λαμβάνοντας υπόψη το Δυσμενές σενάριο και το Ακραία Δυσμενές σενάριο στο τέλος του 2011.

Για την Ελλάδα εφαρμόστηκαν τα αυστηρότερα κριτήρια, σε σχέση με όλες τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες που δεν συμβαδίζουν με τη σημερινή κατάσταση σταδιακής δημοσιονομικής προσαρμογής και εξομάλυνσης των οικονομικών συνθηκών στη χώρα. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι η εκτίμηση της ζημιάς στα στεγαστικά δάνεια στο ακραία δυσμενές σενάριο ήταν 37% για την Ελλάδα, ενώ για την αμέσως επόμενη χώρα στο 24%.

Τα αποτελέσματα της πιο πάνω άσκησης, αναφορικά με το δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας Tier I του Ομίλου Πειραιώς για το 2011, έχουν, ως εξής»:

– στο Βασικό σενάριο 10,9%

– στο Δυσμενές σενάριο 8,3%,

– στο Ακραία Δυσμενές 6,0%

Σημειώνεται ότι ακόμη και στο Ακραία Δυσμενές Σενάριο ο δείκτης Τier I του Ομίλου Πειραιώς διαμορφώνεται στο 6,4% εάν ληφθεί υπόψη ότι το χαρτοφυλάκιο συναλλαγών των Ομολόγων Ελληνικού Δημοσίου στις 30.06.2010 μειώθηκε σημαντικά (στα €0,1 δισ έναντι €1,1 δισ).

Γερμανία

Στη Γερμανία, η τράπεζα Hypo Real Estate είναι η μοναδική από τις επιλεγείσες από τον «Ευρωπαϊκό Οργανισμό Τραπεζικής Εποπτείας» που δεν πέρασε με επιτυχία το τεστ προσομοίωσης ακραίων κινδύνων, ενώ επιτυχώς πέρασαν το τεστ 13.

Iταλία

Εξάλλου, οι ιταλικές τράπεζες UniCredit, Intesa, SanPaolo, Banca Monte dei Paschi di Siena, Banco Popolare και Ubi Banca πετυχαν επιτυχώς να περάσουν αυτήν την δοκιμασία.

Iσπανία

Οσον αφορά την Ισπανία, επαληθεύθηκαν απολύτως τα στοιχεία στις ιστοσελίδες της «Ελ Παΐς» και της «Ελ Μούντο», πέντε τράπεζες που είχαν επιλεγεί πέρασαν επιτυχώς το τεστ, ενώ πέντε μεγάλα περιφερειακά ταμιευτήρια, προϊόν συγχωνεύσεων και αποδέκτες μεγάλων επιδοτήσεων απέτυχαν (αναλυτικά: Caixa Catalunya, Caixa Tarragona, Caixa Manresa, Caja Duero, Espana, Caixa Sabadell, Terrassa, Manleu).

Πορτογαλία

Στην Πορτογαλία, όλες ανεξαιρέτως οι επιλεγείσες τράπεζες πέτυχαν αυτό το τεστ, συνεπώς δεν προκύπτει γιαυτές άμεση ανάγκη αύξησης του μετοχικού τους κεφαλαίου.

Ιρλανδία

Στο Δουβλίνο αναφέρθηκε επίσημα ακριβώς το ίδιο για τις τράπεζες «BoI» και «AIB».

Oλλανδία

Το ίδιο ακριβώς ανακοινώθηκε επίσημα στη Χάγη, όσον αφορά τις τέσσερις ολλανδικές επιλεγείσες τράπεζες (ABN Amro, Rabobank, SNS, ING) να περάσουν το τεστ.

Bρετανία

Στο Λονδίνο, η Εθνική επιτροπή τραπεζικής εποπτείας ανακοίνωσε ότι όλες οι επιλεγείσες βρετανικές τράπεζες επιτυχώς πέρασαν το «τεστ αντοχής», που σημαίνει «ότι από την άποψη της κεφαλαιακής επάρκειας είναι σωστά τοποθετημένες» (Royal Bank of Scotland, Barclays, HSBC, Loyds Banking group).

Δανία, Φινλανδία, Σουηδία

Όλες οι τράπεζες των σκανδιναβικών χωρών της ΕΕ (Δανία, Φινλανδία, Σουηδία) που υποβλήθηκαν σε τεστ προσομοίωσης ακραίων κινδύνων τα πέρασαν με επιτυχία, σύμφωνα με τις δημοσιονομικές αρχές των χωρών αυτών.

Οι σουηδικές τράπεζες Nordea, SEB, Swedbank και Handelsbanken, οι δανικές Danske Bank, Jyske Bank και Sydbank, και η φινλανδική OP Pohjola, πέρασαν αυτό το τεστ που διενεργήθηκε από τις αρχές της ΕΕ για να επαληθευτεί η οικονομική ευρωστία τους.

πηγή: kathimerini.gr

 

Αρθρογράφος

mm
Τμήμα Ειδήσεων Hellas Press Media
Η Hellas Press Media είναι το πρώτο ενημερωτικό Δίκτυο που δημιουργήθηκε στην Ελλάδα. Αν θέλετε να ενταχθείτε στο Δίκτυο επικοινωνήστε στο info@hellaspressmedia.gr