Εκδίδονται νέοι δασικοί χάρτες για την περιοχή Σημάντρων-Σουνίου

19 Νοεμβρίου 201520:18

Δασικοί χάρτες από το Δασαρχείο Ξάνθης,   εκδίδονται σε λίγες μέρες με την μορφή πράξης χαρακτηρισμού για την περιοχή Σήμαντρων – Σουνίου του Δήμου Αβδήρων

Το Δασαρχείο της Ξάνθης χαρακτηρίζει την ευρύτερη περιοχή Σήμαντρα-Σουνίου Δήμου Αβδήρων, η οποία 231 πολύγωνα εντός των διοικητικών ορίων των οικισμών από τον ορεινό όγκο της Ροδόπης μέχρι σχεδόν την Λίμνη Βιστωνίδα.  Τα τμήματα με ετικέτες πράσινου χρώματος είναι εκτάσεις που δεν προστατεύονται από την Δασική Νομοθεσία, δηλαδή μη δασικές εκτάσεις . Τα τμήματα με μπλε χρώμα αφορούν εκτάσεις που έχουν χαρακτηρισθεί με προηγούμενη πράξη του Δασάρχη και δεν αφορούν την τρέχουσα πράξη χαρακτηρισμού  

 Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να επιδείξουν

  • οι φερόμενοι ως  κάτοχοι γεωτεμαχίων με δασικό χαρακτήρα καθώς και εκτάσεων που προστατεύονται  από την δασική νομοθεσία
  • Οι φερόμενοι ως κάτοχοι εκτάσεων που δεν χαρακτηρίστηκαν επειδή η δασική βλάστηση έχει απομακρυνθεί και σήμερα έχουν άλλη χρήση ή έχουν καεί στο παρελθόν και έχουν κηρυχθεί αναδασωτέα

Οι φερόμενοι ως κάτοχοι των παραπάνω γεωτεμαχίων  μπορούν να προσκομίσουν στο Δασαρχείο της Ξάνθης εφόσον διαθέτουν  επιπλέον στοιχεία για τα γεωτεμάχια τους όπως πχ  για την απόδειξη κατοχής ακινήτου, πράξεις αποδοχής κληρονομιάς, τα ιδιωτικά συμφωνητικά με βέβαιη χρονολογία, καθώς και άδειες των δασικών υπηρεσιών για χρήσεις που προβλέπονται από τη δασική νομοθεσία. (Οι ένορκες βεβαιώσεις δεν λαμβάνονται υπόψη ως αποδεικτικό στοιχείο για την απόδειξη κατοχής του ακινήτου). Τα στοιχεία που θα κατατεθούν θα ληφθούν υπόψην στην  έκδοση της Πράξης Χαρακτηρισμού

Αξίζει να σημειωθεί ότι μετά την έκδοση της πράξη χαρακτηρισμού θα ,ακολουθήσει η τυπική διαδικασία  με την  δυνατότητα κατάθεσης αντιρρήσεων από όλους όσους έχουν έννομο συμφέρον.

Το διάγραμμα σε μορφή pdf

Kml αρχείο για άνοιγμα με google earth (με τις σχετικές αποκλίσεις)

Data base αρχείο -δεδομένα

Autodesk Map -Αρχείο (με data)

Τι αναφέρει η σχετική νομοθεσία για τις γεωργική χρήση δασικών εκτάσεων

Για τις εκχερσώσεις πριν  το 1975  (Άρθρο 47 Ν998/79)

  1. Για λόγους δημοσίου συμφέροντος, δάση, δασικές εκτάσεις και εκτάσεις με τη μορφή της περίπτωσης α΄της παραγράφου 5 του άρθρου 3 του παρόντος που εκχερσώθηκαν για γεωργική χρήση, πριν τεθεί σε ισχύ το Σύνταγμα του 1975 και διατηρούν τη χρήση αυτή μέχρι σήμερα, δεν υπάγονται στις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας, απαγορευμένης κάθε άλλης χρήσης από τον κάτοχό τους.
  2. Οι κάτοχοι των δημόσιων εκτάσεων της ανωτέρω παραγράφου υποβάλουν αίτημα εξαγοράς στο αρμόδιο Δασαρχείο ή στην αρμόδια Διεύθυνση Δασών, εάν δεν υφίσταται Δασαρχείο. Στην αίτηση περιγράφεται το κατεχόμενο ακίνητο κατά θέση, όρια και εμβαδόν, με συνημμένο τοπογραφικό διάγραμμα εξαρτημένο από το Εθνικό Τριγωνομετρικό Δίκτυο (κρατικό σύστημα συντεταγμένων ΕΓΣΑ ’87). Ο Δασάρχης ή ο Διευθυντής Δασών, εφόσον δεν υφίσταται Δασαρχείο, εισηγείται αρμοδίως και ο Διευθυντής της οικείας Διεύθυνσης Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης εκδίδει την απόφαση εξαγοράς της έκτασης.

(Για την κατοχή του ακινήτου λαμβάνονται υπόψη ιδίως πράξεις αποδοχής κληρονομιάς, ιδιωτικά συμφωνητικά με βέβαιη χρονολογία, καθώς και άδειες των δασικών υπηρεσιών για χρήσεις που προβλέπονται από τη δασική νομοθεσία. Οι ένορκες βεβαιώσεις δεν λαμβάνονται υπόψη ως αποδεικτικό στοιχείο για την απόδειξη κατοχής του ακινήτου)

 

Για εκχερσώσεις μετά  το 1975 έως το 2007,  ισχύουν τα παρακάτω

(Άρθρο 47Β Ν.998/79)

  1. Για λόγους δημοσίου συμφέροντος εκτάσεις δασικού χαρακτήρα, καθώς και εκτάσεις με τη μορφή της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 5 του άρθρου 3 του παρόντος, όπως ισχύει, που εκχερσώθηκαν για γεωργική εκμετάλλευση χωρίς άδεια της αρμόδιας δασικής αρχής, μετά τη θέση σε ισχύ του Συντάγματος του 1975 και έως την 7η Μαρτίου 2007, που ξεκίνησε η αεροφωτογράφηση του συνόλου της χώρας από την «ΕΚΧΑ Α.Ε.», και υπό την προϋπόθεση ότι διατηρούν τη χρήση αυτή μέχρι σήμερα και εντός αυτής δεν υπάρχουν κτήρια/ κτίσματα δύνανται να υπαχθούν στις παραγράφους 2 και 4 στοιχεία β΄ και γ΄ του άρθρου 47 του παρόντος νόμου, όπως ισχύει, και μπορούν να χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά και μόνο για γεωργική ή δενδροκομική καλλιέργεια και εκμετάλλευση και εφόσον οι εκτάσεις αυτές δεν εμπίπτουν στις περιπτώσεις α΄ και β΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 4 του παρόντος νόμου, όπως εθνικοί δρυμοί, υδροβιότοποι και την περίπτωση α΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 4 του παρόντος νόμου.
  2. Οι κάτοχοι των εκτάσεων της παραγράφου 1 υποχρεούνται στην καταβολή χρηματικού ανταλλάγματος για την απώλεια του φυσικού αγαθού από την αλλαγή χρήσης της έκτασης, για να αναδασωθεί ή να δασωθεί αντίστοιχη έκταση, κατά την έννοια του «θετικού περιβαλλοντικού ισοζυγίου», κατ’ εφαρμογή του άρθρου 45 παράγραφος 8 του παρόντος νόμου. Το ανωτέρω αντάλλαγμα δύναται να καταβάλλεται και σε μηνιαίες δόσεις, μη δυνάμενες να υπερβούν τον αριθμό των εκατό (100) και υπό την προϋπόθεση ότι το ύψος εκάστης δόσης δεν μπορεί να είναι μικρότερο των εκατό (100) ευρώ. Η καταβολή του ανταλλάγματος αυτού αποτελεί προϋπόθεση για τη νομιμοποίηση της αλλαγής χρήσης από τον κάτοχο έκτασης. Η χρήση της έκτασης δύναται να μεταβιβάζεται από τον κάτοχο αυτής, μετά την εξόφληση του ανταλλάγματος χρήσης.

Εντός της έκτασης αυτής απαγορεύεται η ανέγερση κτισμάτων/κτηρίων ή των προσωρινών καταλυμάτων που προβλέπονται στο άρθρο 24 του ν. 4258/2014. Εντός ενός έτους από την εξόφληση του ανταλλάγματος χρήσης πρέπει να υποβληθεί από τον κάτοχο δήλωσης στο ΟΣΔΕ.

  1. Έως την εξόφληση του ανταλλάγματος αναστέλλεται η ισχύς των διοικητικών πράξεων και πρωτοκόλλων, που τυχόν έχουν εκδοθεί για την προστασία των εκτάσεων της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου. Μετά την εξόφληση του ανταλλάγματος αυτού οι ως άνω διοικητικές πράξεις παύουν να ισχύουν. Πρωτόκολλα διοικητικής αποβολής που τυχόν έχουν εκδοθεί για τις εκτάσεις αυτές ανακαλούνται Τυχόν καταβληθέντα ποσά δεν επιστρέφονται ούτε συμψηφίζονται.  Η αλλαγή της γεωργικής εκμετάλλευσης ή η ανέγερση των κτισμάτων που αναφέρονται στην παράγραφο 2 του παρόντος συνεπάγεται την ανάκληση της έγκρισης της παραγράφου 2 του άρθρου 47 του παρόντος νόμου, καθώς και την επιβολή των ποινικών κυρώσεων της παρ. 2 του άρθρου 71 του παρόντος νόμου, όπως ισχύει και με διπλασιασμό της προβλεπόμενης στο άρθρο αυτό χρηματικής ποινής.» 

Αρθρογράφος

mm
Τμήμα Ειδήσεων Hellas Press Media
Η Hellas Press Media είναι το πρώτο ενημερωτικό Δίκτυο που δημιουργήθηκε στην Ελλάδα. Αν θέλετε να ενταχθείτε στο Δίκτυο επικοινωνήστε στο info@hellaspressmedia.gr